• baş_banner_ önüm

Ses moduly


Bar 3 stil ses modulymüşderilerimiz üçin öndürýäris,oýunjak ses modullaryny, kitap çap edýän çagalar üçin ses modullaryny we gutlag kartlary üçin aýdym-saz çipini öz içine alýar.

Dürli ünsi jemläňOEM özleşdirildises modullary15 ýyl +.

Käbir galyndy ses modullarysynag tabşyrygy üçinelýeterliöz dizaýneriňiz ýok bolsa, öz islegiňiz üçin,ýaly5 düwme düwmesi ses moduly, 6, 10,12 düwme ses moduly, 13 düwme pianino oýnawaç, sensor datçigi folga membran filmleri ses modullary we islendik aýdym-saz çipleri we käbir oýunjak ses modullary.

We Gowy hil we baha üçin öz sanjym bölümimiz bar, müşderiniň 2D / 3D dizaýny bilen islendik OEM özleşdirilen dünýägaraýşyny ösdürip bileris.Islendik ýöriteleşdirilen ses kitaplary, ses modullary we okuw oýnawaçlary üçin habaryňyza hoş geldiňiz.

 • Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  1. Bu gutlag kartoçkalarynyň çipleri, şahsylaşdyrylan habaryňyz üçin has köp wagt berilýän 10, 20 ýa-da 30-lyk adaty ýagdaýdan has uzyn, 120-nji ýyllaryň ýazgy wagtydyr.

  2. giftörite sowgat, şahsy habar bilen gelýär, bu sowgat alyjy üçin has ähmiýetli we täsirli bolýar.

  3. Işlemek aňsat, sebäbi 2 basmak düwmesi bar, biri ýazga almak üçin, beýlekisi bolsa ýazylan habary oýnamak üçin.

  4. boxelimlenen bellik bilen gutyňyza ýa-da gutlag kartlaryňyza, doglan gün kartalaryňyza we ş.m.

   

 • Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  1. Ak we gara düwmelerde ýöriteleşdirilen fortepýano sesi bilen 13 düwmä basmak.

  2. Galyň pianino kitaby çaganyň işlemegi we howpsuz bolmagy üçin has aňsatdyr.

  3. Bu fortepýano ses moduly, çagalara öňünden ýazylan sesi işjeňleşdirmek üçin aňsatlyk bilen PVC sensor datçigi folga konweks membrananyň düwmesinden ýasalýar.

  4. Ses moduly çalşylýan batareýa bilen, batareýa ýok bolsa batareýany üýtgedip bilersiňiz.

  5. Ajaýyp interaktiw fortepýano kitaby gural zehinine we pianinoda özlerini kämilleşdirmäge kömek edýär.

 • Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  1. customöriteleşdirilen sesler bilen sahypalara gizlenen 5 basmak düwmesi.

  2. Çaganyň hekaýa ses kitaplary ýa-da haýwan kitaplary üçin iň arzan ses modulynyň görnüşi.

  3. Çalyşýan batareýa uzak möhletli ulanmak üçin dowam edýär.

  4. Basmak düwmesiniň beýleki adaty mukdary hem islegiňize görä işleýär.

  5. Sesi sazlap bolýan wyklýuçatel hem bar.

 • Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  1. Müşderilerimiz tarapyndan düzülen dürli öňünden ýazylan çagalar bagynyň rifmalary ýa-da haýwan sesleri, hatda hekaýalar bilen 6 düwme düwmesi.

  2. 2pc * AAA batareýasy bar, çaga üçin uzak wagtlap oýnamak ýa-da AG10 / AG13 öýjükli batareýasyndan has uzak saz.

  3. Jaýyň reňkini dürli kitap dizaýnyňyza görä düzüp bolýar.

  4. ABS ýaşaýyş ses moduly bar bolan galyndy bilen, täze galyby ösdürmek üçin çykdajylaryňyzy tygşytlaýar.

  5. Ulanylyşy: Çaganyň ses kitaby, ses, okuw ses kitaplary we ş.m.

 • OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  1. Öňünden ýazylan ses, IC çipine ýazylyp, ony täzeden oýnap bolýar.

  2. LR44 / AG13 batareýasy batareýadan çykanda çalşylýar.

  3. Islendik ýöriteleşdirilen ýaşaýyş jaý reňki ýa-da funksiýasy ak, gyzyl, gülgüne we ş.m. işleýär.

  4. customöriteleşdirilen LED bölekleri bolan ses moduly işleýär.

  5. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp, gözlegiňizi häzir iberiň!

 • Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  1. Ses çipine öňünden ýazylan ses kartoçkalary açanyňyzda gaýtalanyp bilner.

  2. 2 ýa-da 3PCS batareýa işleýär.

  3. Dürli ses göwrümi üçin 29mm / 36mm we 40mm gürleýjiniň ululygy kabul edilýär.

  4. Ses moduly aýdym-saz gutlag kartlary, plastik oýunjaklar, sowgat gutusyny sesler bilen gaplamak we ş.m. üçin ulanylýar.

  5. OEM sazlamak mümkin.

 • OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  1. Basmak düwmesiniň ses modulynyň ýöriteleşdirilen mukdary çagalar tagtasy kitaby, karton kitaby, aýdym-saz gutlag kartlary we ş.m. üçin ulanylýar.

  2. Her basmak düwmesi 1 ses ýa-da 1 ses / düwme bilen düzülendir.

  3. Siziň islegiňiz üçin göwrümi sazlap bolýan wyklýuçatel bilen ABS jaýynyň bar bolan galyplary bar.

  4. Ses kitap moduly, öňünden ýazylan sesi diňläniňizde ýa-da bile okanyňyzda, çap ediş kitabyňyzy kiçijik çaga üçin has interaktiw we ýakymly edýär.

 • DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  1. Doglan günüňizde, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we ş.m.

  2. timeazga almagyň wagty 1-120-nji ýyllardan dürli IC çipi bilen düzülip bilner.

  3. Bu ses çipi diňe bir gutlag kartlary üçin däl, eýsem plastmassa jaýly, oýnawaç oýnawaçlar we ş.m.

  4. recordedazga alnan sesi aýratyn ýazmak we oýnamak üçin düwme bar, her kim tarapyndan ulanmak has amatly.

  5. Dürli spesifikasiýa bilen dürli bahany maksatlaýyn bahaňyza görä düzüp bolýar.

 • OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  1. recordedazga alnan sesiňizi ýazga almak we oýnamak üçin aýratyn basmak düwmesi, ony ulanmak üçin has amatlydyr.

  2. Oýnawaç üçin kwadrat ölçegli ses moduly çagaňyz üçin has ygtybarlydyr.

  3. Sykmak ýa-da iteklemek üçin kabel bilen işjeňleşdirmek, islegiňize görä işleýär.

  4. 3 sany * AG13 batareýasy 10-dan 120-e çenli uzak wagtlap ýazga alyp biler, yzygiderli oýnamak üçin çalşylýar.

  5. Islendik ýaşaýyş jaýynyň reňki we funksiýasy garşylanýar.

 • Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  1. Döredijilik we meşhur sensor datçigi folga membranasynyň ses düwmeleri;

  2. 1-10 basmak düwmeleri has çeýeligi bilen elýeterli;

  3. Duýgur sensor düwmesi 100% uglerod plyonkasy däl-de, işjeňleşdirmek üçin has duýgur we ýokary kümüş ýag bilen ýasalýar;

  4. Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli baha derejesi dürli funksiýa we zatlar bilen düzülip bilner;

  5. Çalyşýan öýjükli batareýa.

 • OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  1. 10 sany düwme, 30 düwme, 43 düwme we ş.m. ýaly dürli mukdarda basmak düwmeleri üçin bir galyp ..

  2. Uly ululyk, has gymmat we ýokary derejeli görünýän has uly göwrümli ses kitabyna bolan islegiňizi kanagatlandyrýar.

  3. 3PCS * AAA batareýalary 2pc * AAA-dan has uzyn aýdym-saz dowamlylygyny kabul edýär;

  4. Dia 40mm gürleýjiniň ululygy sesi has güýçli we çaganyň eşidişi üçin düşnükli edýär;

  5. Bu, çaganyň irki biliminde kömek etmek üçin çaganyň tagtasy kitaby üçin öňünden ýazylan ses bilen elektron bölegi.

 • OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  1. Çagalaryň gapyny açmak üçin ýöriteleşdirilen gapy jaňy ses moduly döredilýär, bu gapy kakylyşyndan gorkup, ene-atalaryna çagalarynyň çykýandyklaryny habar berer.

  2. Islendik ýöriteleşdirilen habar dürli ulanylyşyna görä gapy jaňyna öňünden ýazylyp bilner we iň ýokary ýazgy wagty 30-a çenli.

  3. Magnit datçigiň işjeňleşdirilmegi aralygy gysgaldýar we azajyk tapawut ýa-da aralyk bar bolsa size gyssagly mesele barada habar berýär.

  4. Ses modulynyň arka tarapynda has berk stiker belligi bar, ony amatly edip bilersiňiz.

  5. AAA çalşylýan batareýalar uzak wagtlap ulanylýar we batareýany çalyşmagy aňsatlaşdyrýar.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5