• baş_banner_ önüm

Ses moduly

1. Bar3 stil ses modulymüşderilerimiz üçin öndürýäris,oýunjak ses modullaryny, kitap çap edýän çagalar üçin ses modullaryny we gutlag kartlary üçin aýdym-saz çipini öz içine alýar.Çagalarda 15 ýyldan gowrak wagt bäri bilim berýän oýunjak kategoriýalarynda ýöriteleşýäris, kimesasan OEM ýöriteleşdirilen zatlara üns beriň.

2. Käbirlerielýeterli ses modullary5 buýruk düwmesiniň ses moduly, 6, 10,12 düwme ses moduly, 13 düwme pianino oýnawajy, sensor datçigi folga membran filmleriniň ses modullary we başga görnüşli dizaýneriňiz ýok bolsa, synag tabşyrygyňyz mümkin. aýdym-saz çipleri we käbir oýunjak ses modullary.

3. Mundan başga-da, bizöz sanjym bölümimiz bar, müşderiniň 2D / 3D dizaýny bilen islendik OEM özleşdirilen dünýägaraýşyny ösdürip bileris.Islendik ýöriteleşdirilen ses kitaplary, ses modullary we okuw oýnawaçlary üçin habaryňyza hoş geldiňiz.


 • OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  1. Basmak düwmesiniň ses modulynyň ýöriteleşdirilen mukdary çagalar tagtasy kitaby, karton kitaby, aýdym-saz gutlag kartlary we ş.m. üçin ulanylýar.

  2. Her basmak düwmesi 1 ses ýa-da 1 ses / düwme bilen düzülendir.

  3. Siziň islegiňiz üçin göwrümi sazlap bolýan wyklýuçatel bilen ABS jaýynyň bar bolan galyplary bar.

  4. Ses kitap moduly, öňünden ýazylan sesi diňläniňizde ýa-da bile okanyňyzda, çap ediş kitabyňyzy kiçijik çaga üçin has interaktiw we ýakymly edýär.

 • DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  1. Doglan günüňizde, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we ş.m.

  2. timeazga almagyň wagty 1-120-nji ýyllardan dürli IC çipi bilen düzülip bilner.

  3. Bu ses çipi diňe bir gutlag kartlary üçin däl, eýsem plastmassa jaýly, oýnawaç oýnawaçlar we ş.m.

  4. recordedazga alnan sesi aýratyn ýazmak we oýnamak üçin düwme bar, her kim tarapyndan ulanmak has amatly.

  5. Dürli spesifikasiýa bilen dürli bahany maksatlaýyn bahaňyza görä düzüp bolýar.

 • OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  1. recordedazga alnan sesiňizi ýazga almak we oýnamak üçin aýratyn basmak düwmesi, ony ulanmak üçin has amatlydyr.

  2. Oýnawaç üçin kwadrat ölçegli ses moduly çagaňyz üçin has ygtybarlydyr.

  3. Sykmak ýa-da iteklemek üçin kabel bilen işjeňleşdirmek, islegiňize görä işleýär.

  4. 3 sany * AG13 batareýasy 10-dan 120-e çenli uzak wagtlap ýazga alyp biler, yzygiderli oýnamak üçin çalşylýar.

  5. Islendik ýaşaýyş jaýynyň reňki we funksiýasy garşylanýar.

 • Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  1. Döredijilik we meşhur sensor datçigi folga membranasynyň ses düwmeleri;

  2. 1-10 basmak düwmeleri has çeýeligi bilen elýeterli;

  3. Duýgur sensor düwmesi 100% uglerod plyonkasy däl-de, işjeňleşdirmek üçin has duýgur we ýokary kümüş ýag bilen ýasalýar;

  4. Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli baha derejesi dürli funksiýa we zatlar bilen düzülip bilner;

  5. Çalyşýan öýjükli batareýa.

 • OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  1. 10 sany düwme, 30 düwme, 43 düwme we ş.m. ýaly dürli mukdarda basmak düwmeleri üçin bir galyp ..

  2. Uly ululyk, has gymmat we ýokary derejeli görünýän has uly göwrümli ses kitabyna bolan islegiňizi kanagatlandyrýar.

  3. 3PCS * AAA batareýalary 2pc * AAA-dan has uzyn aýdym-saz dowamlylygyny kabul edýär;

  4. Dia 40mm gürleýjiniň ululygy sesi has güýçli we çaganyň eşidişi üçin düşnükli edýär;

  5. Bu, çaganyň irki biliminde kömek etmek üçin çaganyň tagtasy kitaby üçin öňünden ýazylan ses bilen elektron bölegi.

 • OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  1. Çagalaryň gapyny açmak üçin ýöriteleşdirilen gapy jaňy ses moduly döredilýär, bu gapy kakylyşyndan gorkup, ene-atalaryna çagalarynyň çykýandyklaryny habar berer.

  2. Islendik ýöriteleşdirilen habar dürli ulanylyşyna görä gapy jaňyna öňünden ýazylyp bilner we iň ýokary ýazgy wagty 30-a çenli.

  3. Magnit datçigiň işjeňleşdirilmegi aralygy gysgaldýar we azajyk tapawut ýa-da aralyk bar bolsa size gyssagly mesele barada habar berýär.

  4. Ses modulynyň arka tarapynda has berk stiker belligi bar, ony amatly edip bilersiňiz.

  5. AAA çalşylýan batareýalar uzak wagtlap ulanylýar we batareýany çalyşmagy aňsatlaşdyrýar.

 • OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  1. Konweks basmak düwmeleri, basmak düwmelerini tekizlemek ýa-da PET basmak düwmesinden has gowulaşdyrmak üçin aňsatlaşdyrýar;

  2. Dürli seslerde ýa-da garyşyk ses mazmunynda özleşdirilip bilinjek ýene bir logo düwmesi bolan 5 sany düwme düwmesi bar;

  3. Sesi işjeňleşdirmek we pes ýa-da ýokary ses sesine sazlamak üçin 3 tizlikli wyklýuçatel bar, bu çagalar üçin has amatly we peýdaly;

  4. 2 sany * AAA batareýalary çagalar üçin öňünden ýazylan saz çalmak üçin uzak wagtlap ses kitabynyň gürleýjisine girýär.

  5. Müşderimiz tarapyndan işlenip düzülen salgylanma üçin ses moduly.Öz OEM dizaýn ses kitap panelleriňize hoş geldiňiz.

 • Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  1.6 düwmeler çagalar üçin okuw ses kitaby üçin ses moduly.

  2. Reňk, aýdym-saz we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm biziň kompaniýamyzyň iň köp satylan önümidir, önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  4.Eger bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, has köp stilimiz bar.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  1. Bazardaky 30-njy ýyllaryň iň meşhur ýazgy wagty.10öne 10, 20 ýa-da beýlekilere sazlamak isleseňiz, haýyşyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  2. Mini tegelek şekilli ses ýazgysy, çaganyň ses oýnawaçlary, ýassyklar, sowgat gutulary we ş.m. üçin ulanylýar, bu şahsy sesiňizi we sözleriňizi ses gutusyna ýazdyrmak üçin elýeterlidir.

  3. Ses ýazgy modulynyň içinde 3pc * AG13 batareýasy bar, çalşyp bolmaýar.

  4. Jaýyň umumy reňki ak reňkde.Başga reňkde sazlamak isleseňiz kabul edildi.Plöne pls, Pantone belgiňizi öňünden salgylanmak we tassyklamak üçin berýär.

 • ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  1. ABöriteleşdirilen ABS çagalar kitaby müşderimiz tarapyndan düzülendir we zawodymyz tarapyndan işlenip düzülýär.

  2. Custöriteleşdirilen ses diňe elipbiýiň aýdylyşyny däl, eýsem elipbiý boýunça käbir sözleri we söz üçin ses effektini hem öz içine alýar.

  3. 27 basmak düwmesi ýa-da başga bir mukdarda basmak düwmesi, ýöne ses modulynyň jaýy başgaça bolar.

  4. AG13 ýa-da AAA batareýasy siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  5. Gaty örtük ýokary derejededir, elipbiýi öwrenmek ýa-da irki bilim almak üçin kiçi bäbekler üçin ajaýyp sowgat.

 • Çagalar dinozawr ses kitap moduly Çaga kitaplary üçin ses çipi

  Çagalar dinozawr ses kitap moduly Çaga kitaplary üçin ses çipi

  1. Custöriteleşdirilen dinozawr sesleri çaganyň kitaby üçin ses çipine girizilýär.

  2. Öň ýazylan dinozawr seslerini oýnamak üçin dürli ses basmak düwmesi bar.

  3. Jaý, AG10 / AG13 öýjükli batareýadan has uzak dowam edip bilýän AAA batareýasynda düzülendir.

  4. Gepleýjiniň ululygy: Dia 29mm;

  5. Kümüş ýagy bilen sensor datçigi folga uglerodyňkydan has iteklemek üçin has duýgur.

  6. Islendik özleşdirilen ses görnüşi, düwmeleriň basylmagy, sazyň dowamlylygy adatça elýeterlidir.Pls biziň bilen habarlaşyp, jikme-jiklikleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.

 • Çagalar kitaplary üçin USB zarýad berilýän ses moduly sensor datçik membran düwmeleri

  Çagalar kitaplary üçin USB zarýad berilýän ses moduly sensor datçik membran düwmeleri

  1. USB zarýad berilýän ses membranasyny basmak düwmesi moduly, ses kitaplaryny çap edýän çagalar üçin ulanylýar.

  2. Bu duýgur sensor ses paneli karta, bilim 250 söz, 300 söz, hatda kiçi çagalar üçin 900 söz, goşgular, gündelik işler we islendik aýratyn ýagdaýlar ýaly islendik mowzuk bilen döredilip bilner.

  3. Lityum batareýasy 200mA kuwwatlylygy bilen, takmynan 2 sagatlap oýnap bolýar, çaganyň 1 gezek öwrenmegi üçin has uzyn.Has uly kuwwat zerur bolsa, kabul edilýär, ýöne has ýokary çykdajy bilen.

  4. Batareýa zarýad berlende, yşyk çyrasy Gyzyl reňkde bolýar.Fullöne doly zarýad alnanda Greenaşyla öwrüler.

  5. Siziň amatlylygyňyz üçin USB zarýad beriş kabeli bilen geler.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5