• baş_banner_ önüm

Oýnawaçlar üçin ses moduly


 • OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  1. Öňünden ýazylan ses, IC çipine ýazylyp, ony täzeden oýnap bolýar.

  2. LR44 / AG13 batareýasy batareýadan çykanda çalşylýar.

  3. Islendik ýöriteleşdirilen ýaşaýyş jaý reňki ýa-da funksiýasy ak, gyzyl, gülgüne we ş.m. işleýär.

  4. customöriteleşdirilen LED bölekleri bolan ses moduly işleýär.

  5. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp, gözlegiňizi häzir iberiň!

 • OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  1. recordedazga alnan sesiňizi ýazga almak we oýnamak üçin aýratyn basmak düwmesi, ony ulanmak üçin has amatlydyr.

  2. Oýnawaç üçin kwadrat ölçegli ses moduly çagaňyz üçin has ygtybarlydyr.

  3. Sykmak ýa-da iteklemek üçin kabel bilen işjeňleşdirmek, islegiňize görä işleýär.

  4. 3 sany * AG13 batareýasy 10-dan 120-e çenli uzak wagtlap ýazga alyp biler, yzygiderli oýnamak üçin çalşylýar.

  5. Islendik ýaşaýyş jaýynyň reňki we funksiýasy garşylanýar.

 • OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  1. Bazardaky 30-njy ýyllaryň iň meşhur ýazgy wagty.10öne 10, 20 ýa-da beýlekiler bilen sazlamak isleseňiz, haýyşyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  2. Mini tegelek şekilli ses ýazgysy, çaganyň ses oýnawaçlary, ýassyklar, sowgat gutulary we ş.m. üçin ulanylýar, bu şahsy sesiňizi we sözleriňizi ses gutusyna ýazdyrmak üçin elýeterlidir.

  3. Ses ýazgy modulynyň içinde 3pc * AG13 batareýasy bar, çalşyp bolmaýar.

  4. Jaýyň umumy reňki ak reňkde.Başga reňkde sazlamak isleseňiz kabul edildi.Plöne pls Pantone belgiňizi öňünden salgylanmak we tassyklamak üçin berýär.

 • Zawodyň ýöriteleşdirilen kiçi haýwanlary ýumşak oýunjak üçin aýdym-saz ses moduly

  Zawodyň ýöriteleşdirilen kiçi haýwanlary ýumşak oýunjak üçin aýdym-saz ses moduly

  1. Önümiň ululygy: Diametri 25 mm. Kiçijik doldurylan oýunjaklar ses moduly.

  2.Biz önümlerimiziň sesini we reňkini müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzüp bileris.Müşderileriň öz dizaýny bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Düzeltmegi kabul edýäris.

  3.Biziň MOQ 5000pc, ilkinji hyzmatdaşlyk üçin ýöriteleşdirilen önümler üçin 2000-5000pcs sargyt mukdaryny kabul edýäris.

 • LED sazly ses çip moduly bilen meşhur dizaýn ses moduly

  LED sazly ses çip moduly bilen meşhur dizaýn ses moduly

  1. Önümiň batareýasy içerki meşhur marka batareýasyny, 2 sany * AAA batareýasyny ulanýar, batareýanyň ömri güýçli.

  2. Müşderiler öz önümleriniň reňkini we sazyny öz isleglerine görä düzüp bilerler.

  3.Bu önümde jemi 5 düwme bar, müşderiler has köp stil isleseler, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4.Eger müşderileriň öz önüm şekilli dizaýny bar bolsa, bize öz dizaýny bilen üpjün edip bilersiňiz, müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyby açyp bileris.

 • Pluş ýa-da çaga gurjagy üçin ýokary hilli ýürek şekilli aýdym-saz gutusy ses moduly

  Pluş ýa-da çaga gurjagy üçin ýokary hilli ýürek şekilli aýdym-saz gutusy ses moduly

  1. Önümiň görnüşi edil ýürek ýaly.Önüm, adatça ýumşak oýunjaklarda we çaga gurjaklarynda ulanylýar.Düwmä basanyňyzda gurjak ses çykarar.

  2. Önüm güýçli batareýa ömri bilen 2pc * AG13 batareýalaryny ulanýar we gowy ses hili bilen 21mm gürleýjini ulanýar.

  3. Önümler, müşderiniň talaplaryna laýyklykda saz çalyp, ýürek urgusynyň titremesini meňzeş edip biler.

  4. Önümiň reňki gyzyl ýa-da gülgüne, eger öz sazyňyz ýa-da isleýän başga reňkleriňiz bar bolsa, sazlamak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  1.Bäş düwmejik ses moduly çagalaryň ses kitaplary üçin amatly.

  2. Önümiň reňki, stikerler, aýdym-saz müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3. Aýdym-saz çalmak üçin düwmä basanyňyzda LED yşyklar hem ýakylýar.

 • 12 düwme Çagalar üçin ses çip moduly

  12 düwme Çagalar üçin ses çip moduly

  1. Bu önüm esasan çagalaryň aýdym-saz oýnawaçlary we çagalaryň ses kitaby üçin amatlydyr.

  2. Ses modulynyň reňki, ses we düwme stikerleri müşderiniň islegine görä düzülip bilner.

  3. Önümleriň materiallary belli içerki üpjün edijilerden satyn alynýar we hili kepillendirilýär.

 • OEM aýdymlary 6 iteklemek düwmeleri Hekaýa kitaby Çagalar kitaby üçin ses tagtasy

  OEM aýdymlary 6 iteklemek düwmeleri Hekaýa kitaby Çagalar kitaby üçin ses tagtasy

  1. Tegelek burçly ABS ýaşaýyş ses moduly, ýaş çagalar bilen oýnamak üçin howpsuz.

  2. 6 sany düwme düwmesi haýwan sesleri, çagalar baglary, hekaýalar we ş.m. öňünden ýazylan saz bilen sazlanýar.

  Customöriteleşdirilen saz sesleriňize hoş geldiňiz.

  3. Islendik özleşdirilen sanjym reňki islegiňize görä kabul edilýär.

  4. 2 sany AAA batareýalary ses modulyna girýär we batareýa ýok wagty çalşylýar.

   

 • Oýnawaç aýratynlaşdyrylan aýdym saz çipi üçin Midi ses moduly

  Oýnawaç aýratynlaşdyrylan aýdym saz çipi üçin Midi ses moduly

  1. Heartürek şekilli ses gürleýjini islendik sazda we sesde sazlap bolýar;

  2. Aýdym-saz çalmagyň ýa-da titremäniň wezipeleri işleýär;

  3. Islendik OEM sanjym reňki kabul edilýär, ýöne pls bilelikde Pantone belgisini üpjün edýär;

  4. Işleýiş: Wibrasiýany işjeňleşdirmek ýa-da öňünden ýazylan saz çalmak üçin ýokarky düwmä basmak.

  5. Çalyşyp boljak batareýa: 2PCS * AG13.

 • Çaga gurjaklary üçin ýazga alynýan oýunjak çip ses moduly ýazgysy

  Çaga gurjaklary üçin ýazga alynýan oýunjak çip ses moduly ýazgysy

  Çagalar ýatýan ýa-da gündelik durmuşynda köşeşmek üçin oýnawaçlary, gurjaklary we doldurylan haýwanlary öz içine alýan saz ýazgyly ses modul çipi.Warmyly we ýumşak ses bilen çaga bile bolanda has ygtybarly ýa-da çykarylar.

  Ine, salgylanma üçin käbir nokatlar.

  1. OEM ýöriteleşdirilen element: Dürli görnüş, ululyk, basmak düwmeleri, funksiýalar, LED yşyk we beýlekiler düýbünden düzülip bilner.Şeýle hem, islän nusgaňyz bilen täze element öndürip bileris.

  2. Ulanylyşy: Bu oýunjak hereketleriniň hemmesi çagalar oýnawaçlary, doldurylan haýwanlar we beýleki ýalpyldawuk LED yşyk elementleri we ş.m. üçin ulanylýar.Hünär teklibi üçin, ulanyşyňyzy bize habar bermäge kömek ediň.

 • OEM ýazga alynýan ses çipi Çaga üçin öňünden ýazylan saz oýnawaç moduly

  OEM ýazga alynýan ses çipi Çaga üçin öňünden ýazylan saz oýnawaç moduly

  Oýnawaç hereketiniň ses moduly, çagalaryň ýatýan wagty ýa-da ýanyňyzda rahat bolmak üçin çagalaryň ýumşak oýunjaklary, doldurylan haýwanlar we gurjaklar üçin ulanylýar.Olary diňlemek ýa-da aýdym aýtmak üçin dürli görnüşli sazlary goýup bileris.Geliň we oýnawaçlaryňyzy aýdym-saz sesi bilen bezäň, şatlykly!

  Saýlaw üçin ses modullarynyň köp dürli görnüşleri.- Öz islegiňiz boýunça tegelek şekil, inedördül, gysgyç basmak we ş.m. bar.Öz dizaýnyňyzy ösdürmek isleseňiz, bu biziň gözleg we gözleg toparymyz we sanjym bölümi bilen hem elýeterlidir.

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga ýa-da islän wagtyňyz sorag ýa-da habar ibermäge haýyş edýäris,

12Indiki>>> Sahypa 1/2