• baş_banner_ önüm

Salam kartoçkalary üçin ses moduly


 • Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  1. Bu gutlag kartoçkalarynyň çipleri, şahsylaşdyrylan habaryňyz üçin has köp wagt berilýän 10, 20 ýa-da 30-lyk adaty ýagdaýdan has uzyn, 120-nji ýyllaryň ýazgy wagtydyr.

  2. giftörite sowgat, şahsy habar bilen gelýär, bu sowgat alyjy üçin has ähmiýetli we täsirli bolýar.

  3. Işlemek aňsat, sebäbi 2 basmak düwmesi bar, biri ýazga almak üçin, beýlekisi bolsa ýazylan habary oýnamak üçin.

  4. boxelimlenen bellik bilen gutyňyza ýa-da gutlag kartlaryňyza, doglan gün kartalaryňyza we ş.m.

   

 • Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  1. Ses çipine öňünden ýazylan ses kartoçkalary açanyňyzda gaýtalanyp bilner.

  2. 2 ýa-da 3PCS batareýa işleýär.

  3. Dürli ses göwrümi üçin 29mm / 36mm we 40mm gürleýjiniň ululygy kabul edilýär.

  4. Ses moduly aýdym-saz gutlag kartlary, plastik oýunjaklar, sowgat gutusyny sesler bilen gaplamak we ş.m. üçin ulanylýar.

  5. OEM sazlamak mümkin.

 • DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  1. Doglan günüňizde, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we ş.m.

  2. timeazga almagyň wagty 1-120-nji ýyllardan dürli IC çipi bilen düzülip bilner.

  3. Bu ses çipi diňe bir gutlag kartlary üçin däl, eýsem plastmassa jaýly, oýnawaç oýnawaçlar we ş.m.

  4. recordedazga alnan sesi aýratyn ýazmak we oýnamak üçin düwme bar, her kim tarapyndan ulanmak has amatly.

  5. Dürli spesifikasiýa bilen dürli bahany maksatlaýyn bahaňyza görä düzüp bolýar.

 • Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  1. Döredijilik we meşhur sensor datçigi folga membranasynyň ses düwmeleri;

  2. 1-10 basmak düwmeleri has çeýeligi bilen elýeterli;

  3. Duýgur sensor düwmesi 100% uglerod plyonkasy däl-de, işjeňleşdirmek üçin has duýgur we ýokary kümüş ýag bilen ýasalýar;

  4. Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli baha derejesi dürli funksiýa we zatlar bilen düzülip bilner;

  5. Çalyşýan öýjükli batareýa.

 • Zawodyň ýörite ýagtylyk sensory Doglan gün gutlag karty ses moduly çipi

  Zawodyň ýörite ýagtylyk sensory Doglan gün gutlag karty ses moduly çipi

  1. Dürli funksiýalary bolan gutlag kartoçkasynyň ses moduly, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  2. Saz, gürleýjisi, ululygy we batareýasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm esasan aýdym gutulary we gutlag kartlary üçin ulanylýar.Kart ýa-da aýdym-saz gutusy açylanda saz çalynar we kart ýa-da aýdym-saz gutusy ýapylanda saz durar.

 • Pes bahada ýazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly çipi

  Pes bahada ýazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly çipi

  1. Önüm ýazylyp bilner, göwrümi, ýazgy dowamlylygy we önüm funksiýalary müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  2. Önümler her dürli aýdym-saz gutlag kartlary we aýdym gutulary üçin amatly, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3.Eger-de başga şuňa meňzeş aýdym-saz modullary bar bolsa, bize ýüz tutuň we sazlamany kabul edip bileris.

 • LED aýdym-saz çip otkrytkasy DIY gutlag kartlary üçin ses moduly

  LED aýdym-saz çip otkrytkasy DIY gutlag kartlary üçin ses moduly

  LED gutlag kartasynyň ses modulynyň saz çipi, çaganyň DIY gutlag kartasy üçin has köp mümkinçilik döredýär.LED çyrasy bolsa öz islegiňiz bilen düzülendir. Mundan başga-da, şular ýaly ses çipi üçin “Starlite”, “Walmart” we ş.m. bilen işleýän ABŞ-a we Europeewropa ýylda 800 müň bölek eksport edýäris.

   

  Aýratynlyklary:

  1. Custöriteleşdirilen yşyk çyralary: Saýlamak üçin SMD çyrasy we plug-in LED çyralary bar.LED reňkleri we mukdary bolsa düzülip bilner.

  2. Goşmaça batareýa: opsiýa üçin AG10 (LR1130) we AG13 (LR44) batareýalary bar.2-3 sany kompýuter ýa-da ondanam köp işlemek mümkin.Dürli batareýa dürli bahada.

  3. PCB Ölçegi: PCB ululygy öz gutyňyz ýa-da islegiňiz ýaly düzüp biler.

  4. Sesi bilelikde halamaýan bolsaňyz, diňe LED çip hem işleýär.

 • Zawod üpjünçiligi OEM 10S Diktofon ýazgy ýazgy çipi

  Zawod üpjünçiligi OEM 10S Diktofon ýazgy ýazgy çipi

  DIY Islendik festiwal gutlag kartlary, sowgat gutulary, nahar paketi we ş.m. üçin ýazga alynýan ses ses moduly çipi.Islendik özleşdirilen ýazgy wagty işleýär.Dia 40mm gürleýjisi sebäpli ýazga almak we yzyna oýnamak sesi ýokary derejede bolar.Başga pikiriňiz bar bolsa, pls biziň bilen paýlaşmakdan çekinmäň.

 • Paket sowgat gutulary üçin ýöriteleşdirilen aýdym-saz ses çipi

  Paket sowgat gutulary üçin ýöriteleşdirilen aýdym-saz ses çipi

  Bu aýdym-saz ses modulyny DIY-de amaly saz gutusy, aýdym-saz gutlag kartalary, surat çarçuwalary we ş.m. ulanmak üçin iň amatly saýlawdyr we bu aýdym-saz çipi size gaty gyzykly bolar.Öz sesiňiz bilen sesini isleseňiz, ýazga alynýan funksiýa ses moduly üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 • DIY gutlag kartlary üçin 10-30-njy ýyllarda ýazga alynýan sesli saz çipi

  DIY gutlag kartlary üçin 10-30-njy ýyllarda ýazga alynýan sesli saz çipi

  Munuň bilengutlag kartasy üçin ýörite ýazgy çipi, sowgatlaryňyzy alyjylar üçin täsirli we manyly eder. Islendik süýji sözlerden özüňiz ýazyp bilersiňiz, iDIY öýde ýasalan gutlag kartlary, sowgat gutulary, çakylyklar, okuwçylaryň elde ýasalan önümleri we ş.m. bilen iş salyşyň. Amal ýönekeý we çylşyrymly prosesler ýok.Geliň we has giňişleýin maglumat alyň.

 • Salam kartoçkalary üçin ýeňil datçik ses moduly

  Salam kartoçkalary üçin ýeňil datçik ses moduly

  Käwagt aýratyn adama laýyk sowgat tapmak kyn bolup biler.Nowöne indi bu ýagtylyk datçiginiň ses modulyny DIY aýdym-saz gutusyna ýa-da döredijiligiňiz bilen gürleýiş kartasyna ulanyp, ýörite günde oňa iberip bilersiňiz.Dostlaryňyza, maşgalalaryňyza ýa-da söýgüliňize aýratyn we manyly sowgat bolmaly.

 • Salam kartoçkalary üçin ýazga alynýan ses moduly

  Salam kartoçkalary üçin ýazga alynýan ses moduly

  Önümiň spesifikasiýasy: Önümiň ululygy 125 * 55mm Batareýa 3pc * AG10 batareýalary Gepleýjiniň ululygy 40mm diametri ordingazga almagyň wagty 30-njy ýyl öz sesiňizi / sazyňyzy ýazga alanyňyzdan soň, düwmäni gutaranyňyzdan soň gutlag kartoçkalary, aýdym-saz kartoçkalary, çakylyk kartlary, sowgat gutusy, iýmit gutusy ect işjeňleşdirilen ses aýyrmak ...