• baş_banner_ önüm

Kitaplar üçin ses moduly


 • Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  1. Ak we gara düwmelerde ýöriteleşdirilen fortepýano sesi bilen 13 düwmä basmak.

  2. Galyň pianino kitaby çaganyň işlemegi we howpsuz bolmagy üçin has aňsatdyr.

  3. Bu fortepýano ses moduly, çagalara öňünden ýazylan sesi işjeňleşdirmek üçin aňsatlyk bilen PVC sensor datçigi folga konweks membrananyň düwmesinden ýasalýar.

  4. Ses moduly çalşylýan batareýa bilen, batareýa ýok bolsa batareýany üýtgedip bilersiňiz.

  5. Ajaýyp interaktiw fortepýano kitaby gural zehinine we pianinoda özlerini kämilleşdirmäge kömek edýär.

 • Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  1. customöriteleşdirilen sesler bilen sahypalara gizlenen 5 basmak düwmesi.

  2. Çaganyň hekaýa ses kitaplary ýa-da haýwan kitaplary üçin iň arzan ses modulynyň görnüşi.

  3. Çalyşýan batareýa uzak möhletli ulanmak üçin dowam edýär.

  4. Basmak düwmesiniň beýleki adaty mukdary hem islegiňize görä işleýär.

  5. Sesi sazlap bolýan wyklýuçatel hem bar.

 • Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  1. Müşderilerimiz tarapyndan düzülen dürli öňünden ýazylan çagalar bagynyň rifmalary ýa-da haýwan sesleri, hatda hekaýalar bilen 6 düwme düwmesi.

  2. 2pc * AAA batareýasy bar, çaga üçin uzak wagtlap oýnamak ýa-da AG10 / AG13 öýjükli batareýasyndan has uzak saz.

  3. Jaýyň reňkini dürli kitap dizaýnyňyza görä düzüp bolýar.

  4. ABS ýaşaýyş ses moduly bar bolan galyndy bilen, täze galyby ösdürmek üçin çykdajylaryňyzy tygşytlaýar.

  5. Ulanylyşy: Çaganyň ses kitaby, ses, okuw ses kitaplary we ş.m.

 • OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  1. Basmak düwmesiniň ses modulynyň ýöriteleşdirilen mukdary çagalar tagtasy kitaby, karton kitaby, aýdym-saz gutlag kartlary we ş.m. üçin ulanylýar.

  2. Her basmak düwmesi 1 ses ýa-da 1 ses / düwme bilen düzülendir.

  3. Siziň islegiňiz üçin göwrümi sazlap bolýan wyklýuçatel bilen ABS jaýynyň bar bolan galyplary bar.

  4. Ses kitap moduly, öňünden ýazylan sesi diňläniňizde ýa-da bile okanyňyzda, çap ediş kitabyňyzy kiçijik çaga üçin has interaktiw we ýakymly edýär.

 • Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  1. Döredijilik we meşhur sensor datçigi folga membranasynyň ses düwmeleri;

  2. 1-10 basmak düwmeleri has çeýeligi bilen elýeterli;

  3. Duýgur sensor düwmesi 100% uglerod plyonkasy däl-de, işjeňleşdirmek üçin has duýgur we ýokary kümüş ýag bilen ýasalýar;

  4. Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli baha derejesi dürli funksiýa we zatlar bilen düzülip bilner;

  5. Çalyşýan öýjükli batareýa.

 • OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  1. 10 sany düwme, 30 düwme, 43 düwme we ş.m. ýaly dürli mukdarda basmak düwmeleri üçin bir galyp ..

  2. Uly ululyk, has gymmat we ýokary derejeli görünýän has uly göwrümli ses kitabyna bolan islegiňizi kanagatlandyrýar.

  3. 3PCS * AAA batareýalary 2pc * AAA-dan has uzyn aýdym-saz dowamlylygyny kabul edýär;

  4. Dia 40mm gürleýjiniň ululygy sesi has güýçli we çaganyň eşidişi üçin düşnükli edýär;

  5. Bu, çaganyň irki biliminde kömek etmek üçin çaganyň tagtasy kitaby üçin öňünden ýazylan ses bilen elektron bölegi.

 • OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  1. Konweks basmak düwmeleri, basmak düwmelerini tekizlemek ýa-da PET basmak düwmesinden has gowulaşdyrmak üçin aňsatlaşdyrýar;

  2. Dürli seslerde ýa-da garyşyk ses mazmunynda özleşdirilip bilinjek ýene bir logo düwmesi bolan 5 sany düwme düwmesi bar;

  3. Sesi işjeňleşdirmek we pes ýa-da ýokary ses sesine sazlamak üçin 3 tizlikli wyklýuçatel bar, bu çagalar üçin has amatly we peýdaly;

  4. 2 sany * AAA batareýalary çagalar üçin öňünden ýazylan saz çalmak üçin uzak wagtlap ses kitabynyň gürleýjisine girýär.

  5. Müşderimiz tarapyndan işlenip düzülen salgylanma üçin ses moduly.Öz OEM dizaýn ses kitap panelleriňize hoş geldiňiz.

 • Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  1.6 düwmeler çagalar üçin okuw ses kitaby üçin ses moduly.

  2. Reňk, aýdym-saz we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm biziň kompaniýamyzyň iň köp satylan önümidir, önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  4.Eger bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, has köp stilimiz bar.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  1. ABöriteleşdirilen ABS çagalar kitaby müşderimiz tarapyndan düzülendir we zawodymyz tarapyndan işlenip düzülýär.

  2. Custöriteleşdirilen ses diňe elipbiýiň aýdylyşyny däl, eýsem elipbiý boýunça käbir sözleri we söz üçin ses effektini hem öz içine alýar.

  3. 27 basmak düwmesi ýa-da başga bir mukdarda basmak düwmesi, ýöne ses modulynyň jaýy başgaça bolar.

  4. AG13 ýa-da AAA batareýasy siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  5. Gaty örtük ýokary derejededir, elipbiýi öwrenmek ýa-da irki bilim almak üçin kiçi bäbekler üçin ajaýyp sowgat.

 • Çagalar dinozawr ses kitap moduly Çaga kitaplary üçin ses çipi

  Çagalar dinozawr ses kitap moduly Çaga kitaplary üçin ses çipi

  1. Custöriteleşdirilen dinozawr sesleri çaganyň kitaby üçin ses çipine girizilýär.

  2. Öň ýazylan dinozawr seslerini oýnamak üçin dürli ses basmak düwmesi bar.

  3. Jaý, AG10 / AG13 öýjükli batareýadan has uzak dowam edip bilýän AAA batareýasynda düzülendir.

  4. Gepleýjiniň ululygy: Dia 29mm;

  5. Kümüş ýagy bilen sensor datçigi folga uglerodyňkydan has iteklemek üçin has duýgur.

  6. Islendik özleşdirilen ses görnüşi, düwmeleriň basylmagy, sazyň dowamlylygy adatça elýeterlidir.Pls biziň bilen habarlaşyp, jikme-jiklikleriňizi paýlaşyp bilersiňiz.

 • Çagalar kitaplary üçin USB zarýad berilýän ses moduly sensor datçik membran düwmeleri

  Çagalar kitaplary üçin USB zarýad berilýän ses moduly sensor datçik membran düwmeleri

  1. USB zarýad berilýän ses membranasyny basmak düwmesi moduly, ses kitaplaryny çap edýän çagalar üçin ulanylýar.

  2. Bu duýgur sensor ses paneli karta, bilim 250 söz, 300 söz, hatda kiçi çagalar üçin 900 söz, goşgular, gündelik işler we islendik aýratyn ýagdaýlar ýaly islendik mowzuk bilen döredilip bilner.

  3. Lityum batareýasy 200mA kuwwatlylygy bilen, takmynan 2 sagatlap oýnap bolýar, çaganyň 1 gezek öwrenmegi üçin has uzyn.Has uly kuwwat zerur bolsa, kabul edilýär, ýöne has ýokary çykdajy bilen.

  4. Batareýa zarýad berlende, yşyk çyrasy Gyzyl reňkde bolýar.Fullöne doly zarýad alnanda Greenaşyla öwrüler.

  5. Siziň amatlylygyňyz üçin USB zarýad beriş kabeli bilen geler.

 • OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  1. Kämilleşdirilen çagalar köp membranany basýan düwmeleriň ses kitaby, çagalara her sahypada diňe 1 söz ýa-da ses däl-de, bahada has bäsdeşlik öwredýär.

  2. 1 kitap dürli mowzuklardan ybarat bolup, çaganyň mekdebe çenli bilim almagy üçin 100-den gowrak söz bolup, ýaş ene-atanyň çagasyna berýän bilimleri barada erkin pikir edip biler.

  3. USB zarýad berilýän batareýa ýa-da AAA çalşylýan batareýa bilen gapma-garşylyk güýji siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  4. Iki dilli dilleri öwrenmek çagaňyz üçin ýaş wagtynda işleýär.

  5. bookshli kitaplar ýerli bazardaky islegiňizi kanagatlandyrmak üçin doly düzülendir.

123Indiki>>> Sahypa 1/3