• baş_banner_ önüm

Ses kitaby


Interaktiw çagalaryň ses kitaplary müşderi tarapyndan döredildiwe zawodymyz tarapyndan ösdürilýär.

Köpdürlüligises kitaplary öz döreden suratlaryňyza we sesleriňize hoş geldiňizkiçijik çagaňyz üçin ses tagtasy kitaby, haýwan sütükli haýwan ses kitaplary, sesli enigma kitaby, sensor sensor folga membranasynyň düwmeleri gürleýän kitaplar we barmak degmegi işjeňleşdirilen çagalar kitaby.

Gowy kömekçi toçagalara öwrediň we kämilleşdiriňgürlemek ukyby.

Ses kitaplary hakda näme pikir edýärsiňiz?Täze bir pikir ýa-da jikme-jiklik bar bolsa,customörite ses kitaby üçin gözleg iberip bilersiňiz.Sag boluň.

 • Premium basmak düwmeleri bilen çagalar aýdym-saz aýdymlary kitaplary

  Premium basmak düwmeleri bilen çagalar aýdym-saz aýdymlary kitaplary

  1. Dürli ýöriteleşdirilen ses kitaplary.- Haýsy çagalar kitabyny talap etseňizem, teklip ýa-da çözgüt üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

  2. Islendik OEM iteklemek düwmeleri işleýär.- Islegiňize görä, öz galyplaýyş bölümimiz bilen siziň üçin täze ses modulyny döredip bileris.Bahalar bäsdeşlik edýär.

  3. Gyzgyn satuwyň islendik şuňa meňzeş önümleri işleýär.- Öz gözleg we gözleg toparymyz bilen, nusga ýa-da çeper eserleriňiz bilen size täze taslama döredip bileris.

  4. Ses kitaby çagalar üçin ajaýyp sowgat.- Aýdym-saz bilen bilelikde aýdym-saz kitaplary bilen, ähli bäbekler diňe öňünden ýazylan sazy diňlemek bilen çäklenmän, gürlemek ukybyny ulanmak we aýdym-saz zehinini ösdürmek üçin ýerli aýdymçy bilen bilelikde aýdym aýdyp bilerler.Çagalaryň mekdebe çenli bilim we güýmenje oýunjaklary üçin hakykatdanam ajaýyp sowgat.

 • Popörite pop up çagalar Bilim hekaýa kitaby Saz kitaby Ses tagtasy kitaby

  Popörite pop up çagalar Bilim hekaýa kitaby Saz kitaby Ses tagtasy kitaby

  1. Meşhur pop-pop dizaýny, ähli suratlary janlandyrýar we çagalaryň irki bilimleri üçin has gyzykly edýär.

  2. OEM hekaýalaryň ýa-da jümleleriň öňünden ýazylan sesleri, illýuziýalara seredeniňde çalynyp bilner.

  3. Çaganyň öwrenmegi üçin ses kitabynda dürli mowzuklar.

  4. Islendik dilde düzülen dizaýnlar we sesler işleýär.

  5. Bu element bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sorag ibermek üçin hoş geldiňiz.

 • Ses moduly bilen ýöriteleşdirilen çagalar kitaby Ses kitaplary hekaýa tagtasy kitap çap etmek

  Ses moduly bilen ýöriteleşdirilen çagalar kitaby Ses kitaplary hekaýa tagtasy kitap çap etmek

  1. Custöriteleşdirilen çagalar, gündelik düwme ses moduly bilen okuw kitaby.

  2. Kitapda dürli ýagdaýlar üçin 5 dürli aýdym-sazly 5 sany düwme bar.

  3. designörite dizaýn tagtasy kitaby, gizlin ýa-da üýtgedilen suratlary ýa-da mazmuny görmek we görmek üçin flaplar bilen.

  4. Ses modul kitaplary ýerli diliňizdäki islegiňize we bazaryňyza görä düzülendir.

  5. customöriteleşdirilen jikme-jiklikleriňiziň biziň bilen paýlaşmagyna garaşmak.

 • Gowy hilli omöriteleşdirilen mahabat sowgady Elektron bilim ses kitaby

  Gowy hilli omöriteleşdirilen mahabat sowgady Elektron bilim ses kitaby

  1. Kümüş ýagda (uglerod däl-de) ýokary hilli sensor datçigi ses moduly, kitabyň işini ýitirmek üçin tagtanyň kitabyna gizlenýär.

  2. Basmak düwmesiniň ses moduly haýwanlaryň sütükleriniň aşagyndadyr, sahypalarda görkezilmeýär, dizaýn üçin has kämil we owadan.

  3. Tegelek burç, ses tagtasy kitaby bilen oýnanda ýa-da öwrenilende çagany howpsuz saklaýar.

  4. 1 çaga ses kitabynda 3-den öň ýazylan haýwan sesleri, haýwan sütükleri we reňkli suratlar birleşdirilýär, bu çaganyň irki bilimi, akyl we hyýal ösüşi üçin ajaýyp.

  5. contenthli mazmun, diller, düwmeleriň we sahypalaryň mukdary, kitap ölçegi islegiňize görä işleýär.

 • 2022 Gowy hilli ýokary hilli çagalar sazly düwme düwmesi Çagalar aýdym-saz kitaby

  2022 Gowy hilli ýokary hilli çagalar sazly düwme düwmesi Çagalar aýdym-saz kitaby

  1. Çagalar üçin ýörite çap we dizaýn sensor datçigi ses kitaby.

  2. Islendik ses tagtasy kitaplary, çagalar ses kitaplary we ses modullary üçin OEM zawody.

  3. Sahypada 1 basmak düwmesi bar, düwmä basanyňyzda öňünden ýazylan ses çalynar.

  4. Duýgur sensor folga ses moduly çaga ýa-da ene-atanyň sesini işjeňleşdirmegi has aňsat.

  5. Reňkli we ýakymly suratlar we sesler çaganyň mekdebe çenli bilim almak ýa-da köşeşmek üçin aňsatlyk bilen kitaba ünsüni çekip biler.

 • Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  1. customöriteleşdirilen dil hekaýa kitaby nusgawy hekaýalar bilen düzülendir we düwmä basanyňyzda öňünden ýazylan hekaýa awtomatiki çalynyp bilner.

  2. Çagalar ses bilen kitap ýazýarlar, diňe bir adam tarapyndan döredilen sesler bilen çäklenmän, eýsem üstünlik üçin çaga üçin gyzykly mysal hem berip bilerler.

  3. Tegelek burç, şeýle sesli kitap bilen öwrenilende çagaňyzy howpsuz edýär.

  4. AAA batareýasy uzak wagtlap gürrüň berer we çalşylýan batareýa ses modulyny uzak möhletli ulanar.

  5. Islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki işleýär.

 • Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  1. 12 basmak düwmesiniň ses moduly, beýleki diller ýa-da ses ýa-da aýdymlar üçin elýeterli bolan koreý dilinde OEM sazlaýyş sazy bilen düzülendir.

  2. Haýwan sesleri ýa-da sazlary üçin 12 sany düwme bar, we çykdajylaryňyza görä düzülip bilinýän yzky sesli LED yşyk üçin ýene 1 basma düwmesi bar.

  3. Kitabyň kiçi göwrümi çagany aňsatlyk bilen göterýär.

  4. Tagta sahypalary çaga üçin ýeterlik derejede galyň we çagalara başlangyç bilim almak üçin ygtybarly oýunjak kitaplary bolan tegelek burç bilen aňsatlyk bilen zeper ýetirip bilmez.

  5. Bu çagalar Krismas ses kitaby AAA-nyň çalşylýan batareýasy bilen üpjün edilýär, hemme ýere baryp bolýar.

 • OEM aýdym-saz kitaby Ses zawodynyň lomaý satuwy bilen çagalaryň hekaýa kitaplary

  OEM aýdym-saz kitaby Ses zawodynyň lomaý satuwy bilen çagalaryň hekaýa kitaplary

  1. Sesler bilen çagalaryň hekaýa kitaplary sahypalara gizlin basmak düwmeleri bilen düzülendir, çagalara ses ýa-da hekaýa boýunça oýnamak üçin dogry düwmäni tapmak aňsat.

  2. Sahypalardaky gizlin düwmäni dürli ululykda ýa-da ses, aýdym-saz nyşanlary we islendik özleşdirme nyşany bilen sazlap bolýar.

  3. Kitap sahypalary üçin, çaganyň tüýküligi üçin suw geçirmeýän we kemçilik üçin gaty ýalpyldawuk film laminasiýasy bolan 350g çeper kartoçkadan ýasalýar.

  4. Kitap burçy, çagalar üçin oýnawaç ýa-da sowgat ýaly howpsuz we owadan çagalar üçin gaty örtükli tegelek.

  5. AG10 (LR1130) ýa-da AG13 (LR44) ýaly 3 sany kompýuter çalşylýan öýjükli batareýalar bar we bu batareýalaryň hemmesini ýerli ýeriňize almak aňsat.

   

 • OEM Çaga ses kitaplary zawody Çaga üçin fortepýano tagtasy kitaby

  OEM Çaga ses kitaplary zawody Çaga üçin fortepýano tagtasy kitaby

  1. Custöriteleşdirilen fortepýano kitaby, pianino seslerini we çaga üçin öňünden ýazylan sazlary öz içine alýar.Çap ediş kitabyna görä diňe bir fortepiano çalmak bilen çäklenmän, öňünden ýazylan aýdymlary diňläp we onuň bilen bilelikde aýdym aýdyp bilerler.

  2. Bu element, öz awtorlyk hukugy bilen müşderimiz tarapyndan özleşdirilýär we ösdürilýär.We siziň üçin birmeňzeş, ýöne meňzeş zady ösdürip bilmeris.

  3. MOQ: 5000PCS.

  4. 20 düwme pianino ses düwmesini ondaky san bilen tanap bolýar.Çagalar çap we pianino ses modulyndaky reňkli sanlara görä aýdym çalarlar.

  5. Diňe fortepýano tagtasyndan has bäsdeş bolan pianino sesi däl-de, goşmaça aýdym-saz aýdymlary we çaga üçin gural üçin 16 sany düwme.

 • ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  1. ABöriteleşdirilen ABS çagalar kitaby müşderimiz tarapyndan düzülendir we zawodymyz tarapyndan işlenip düzülýär.

  2. Custöriteleşdirilen ses diňe elipbiýiň aýdylyşyny däl, eýsem elipbiý boýunça käbir sözleri we söz üçin ses effektini hem öz içine alýar.

  3. 27 basmak düwmesi ýa-da başga bir mukdarda basmak düwmesi, ýöne ses modulynyň jaýy başgaça bolar.

  4. AG13 ýa-da AAA batareýasy siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  5. Gaty örtük ýokary derejededir, elipbiýi öwrenmek ýa-da irki bilim almak üçin kiçi bäbekler üçin ajaýyp sowgat.

 • OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  1. Kämilleşdirilen çagalar köp membranany basýan düwmeleriň ses kitaby, çagalara her sahypada diňe 1 söz ýa-da ses däl-de, bahada has bäsdeşlik öwredýär.

  2. 1 kitap dürli mowzuklardan ybarat bolup, çaganyň mekdebe çenli bilim almagy üçin 100-den gowrak söz bolup, ýaş ene-atanyň çagasyna berýän bilimleri barada erkin pikir edip biler.

  3. USB zarýad berilýän batareýa ýa-da AAA çalşylýan batareýa bilen gapma-garşylyk güýji siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  4. Iki dilli dilleri öwrenmek çagaňyz üçin ýaş wagtynda işleýär.

  5. bookshli kitaplar ýerli bazardaky islegiňizi kanagatlandyrmak üçin doly düzülendir.

 • OEM ses kitaby iteklemek düwmeleri Aýdym-saz tagtasy Çagalar üçin hekaýa kitaby

  OEM ses kitaby iteklemek düwmeleri Aýdym-saz tagtasy Çagalar üçin hekaýa kitaby

  1. customöriteleşdirilen çagalar öňünden ýazylan haýwan sesleri ýa-da çagalar baglary rifmalary bilen kitap ýazýarlar.

  2. Basýan düwmeler sahypalara gizlenýär, 5-8 basmak düwmesi şeýle kiçijik kitap üçin maslahat berilýär.

  3. Ses modulynyň jaýynda 3 sany çalşylýan öýjük beteri bar we iň soňky batareýa gutarandan soň täze batareýa üýtgedip bilersiňiz.

  4. Islendik ýöriteleşdirilen kitap mazmuny, islendik sesde, sazda ýa-da dilde kitap ölçegi işleýär.

  5. MOQ: 5000PCS

123Indiki>>> Sahypa 1/3