• baş_banner_ önüm

Ses kitaby

Interaktiw çagalaryň ses kitaplary müşderi tarapyndan döredilip, zawodymyz tarapyndan ösdürilýär.Ses kitaplarymyzyň ähli awtorlyk hukugy müşderimize degişlidir, zawodymyz tarapyndan beýleki müşderilere satylyp bilinmez.

Mundan başga-da, kiçijik çagaňyz üçin ses tagtasy kitaby, haýwan sütükli haýwan ses kitaplary, sesli enigma kitaby, sensor datçigi folga membranasynyň düwmeleri gürleýän kitaplar we barmak degmegi işjeňleşdirilen çagalar kitaby ýaly köp dürli ses kitaplary bar.Çagaňyz diňe bir öňünden ýazylan bilimleri, çagalar baglaryny ýa-da bilim kitabyndan hekaýalary öwrenip bilmez, eýsem gürlemek ukybyny öwretmek üçin öňünden ýazylan ses bilen birlikde aýdym aýdyp ýa-da okap biler.

Ses kitaplary hakda näme pikir edýärsiňiz?Täze bir pikir ýa-da jikme-jiklik bar bolsa, bize habar ibermegiňizi haýyş edýäris.Sag boluň.


 • Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  1. customöriteleşdirilen dil hekaýa kitaby nusgawy hekaýalar bilen düzülendir we düwmä basanyňyzda öňünden ýazylan hekaýa awtomatiki çalynyp bilner.

  2. Çagalar ses bilen kitap ýazýarlar, diňe bir adam tarapyndan döredilen sesler bilen çäklenmän, eýsem üstünlik üçin çaga üçin gyzykly mysal hem berip bilerler.

  3. Tegelek burç, şeýle sesli kitap bilen öwrenilende çagaňyzy howpsuz edýär.

  4. AAA batareýasy uzak wagtlap gürrüň berer we çalşylýan batareýa ses modulyny uzak möhletli ulanar.

  5. Islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki işleýär.

 • Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  1. 12 basmak düwmesiniň ses moduly, beýleki diller ýa-da ses ýa-da aýdymlar üçin elýeterli bolan koreý dilinde OEM sazlaýyş sazy bilen düzülendir.

  2. Haýwan sesleri ýa-da sazlary üçin 12 sany düwme bar, we çykdajylaryňyza görä düzülip bilinýän yzky sesli LED yşyk üçin ýene 1 basma düwmesi bar.

  3. Kitabyň kiçi göwrümi çagany aňsatlyk bilen göterýär.

  4. Tagta sahypalary çaga üçin ýeterlik derejede galyň we çagalara başlangyç bilim almak üçin ygtybarly oýunjak kitaplary bolan tegelek burç bilen aňsatlyk bilen zeper ýetirip bilmez.

  5. Bu çagalar Krismas ses kitaby AAA-nyň çalşylýan batareýasy bilen üpjün edilýär, hemme ýere baryp bolýar.

 • OEM aýdym-saz kitaby Ses zawodynyň lomaý satuwy bilen çagalaryň hekaýa kitaplary

  OEM aýdym-saz kitaby Ses zawodynyň lomaý satuwy bilen çagalaryň hekaýa kitaplary

  1. Sesler bilen çagalaryň hekaýa kitaplary sahypalara gizlin basmak düwmeleri bilen düzülendir, çagalara ses ýa-da hekaýa boýunça oýnamak üçin dogry düwmäni tapmak aňsat.

  2. Sahypalardaky gizlin düwmäni dürli ululykda ýa-da ses, aýdym-saz nyşanlary we islendik özleşdirme nyşany bilen sazlap bolýar.

  3. Kitap sahypalary üçin, çaganyň tüýküligi üçin suw geçirmeýän we kemçilik üçin gaty ýalpyldawuk film laminasiýasy bolan 350g çeper kartoçkadan ýasalýar.

  4. Kitap burçy, çagalar üçin oýunjak ýa-da sowgat ýaly howpsuz we owadan çagalar üçin gaty örtükli tegelek.

  5. AG10 (LR1130) ýa-da AG13 (LR44) ýaly 3 sany kompýuter çalşylýan öýjükli batareýalar bar we bu batareýalaryň hemmesini ýerli ýeriňize almak aňsat.

   

 • OEM Çaga ses kitaplary zawody Çaga üçin fortepýano tagtasy kitaby

  OEM Çaga ses kitaplary zawody Çaga üçin fortepýano tagtasy kitaby

  1. Custöriteleşdirilen fortepýano kitaby, pianino seslerini we çaga üçin öňünden ýazylan sazlary öz içine alýar.Çap ediş kitabyna görä diňe bir fortepiano çalmak bilen çäklenmän, öňünden ýazylan aýdymlary diňläp we onuň bilen bilelikde aýdym aýdyp bilerler.

  2. Bu element, öz awtorlyk hukugy bilen müşderimiz tarapyndan özleşdirilýär we ösdürilýär.We siziň üçin birmeňzeş, ýöne meňzeş zady ösdürip bilmeris.

  3. MOQ: 5000PCS.

  4. 20 düwme pianino ses düwmesini ondaky san bilen tanap bolýar.Çagalar çap we pianino ses modulyndaky reňkli sanlara görä aýdym çalarlar.

  5. Diňe fortepýano tagtasyndan has bäsdeş bolan pianino sesi däl-de, goşmaça aýdym-saz aýdymlary we çaga üçin gural üçin 16 sany düwme.

 • ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  ABC çagalar ses kitaby omöriteleşdirilen çagalar bilim kitaby

  1. ABöriteleşdirilen ABS çagalar kitaby müşderimiz tarapyndan düzülendir we zawodymyz tarapyndan işlenip düzülýär.

  2. Custöriteleşdirilen ses diňe elipbiýiň aýdylyşyny däl, eýsem elipbiý boýunça käbir sözleri we söz üçin ses effektini hem öz içine alýar.

  3. 27 basmak düwmesi ýa-da başga bir mukdarda basmak düwmesi, ýöne ses modulynyň jaýy başgaça bolar.

  4. AG13 ýa-da AAA batareýasy siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  5. Gaty örtük ýokary derejededir, elipbiýi öwrenmek ýa-da irki bilim almak üçin kiçi bäbekler üçin ajaýyp sowgat.

 • OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  OEM ses kitaplaryna degiň we öwrediň Birnäçe düwmeler Bilim ses kitaby

  1. Kämilleşdirilen çagalar köp membranany basýan düwmeleriň ses kitaby, çagalara her sahypada diňe 1 söz ýa-da ses däl-de, bahada has bäsdeşlik öwredýär.

  2. 1 kitap dürli mowzuklardan ybarat bolup, çaganyň mekdebe çenli bilim almagy üçin 100-den gowrak söz bolup, ýaş ene-atanyň çagasyna berýän bilimleri barada erkin pikir edip biler.

  3. USB zarýad berilýän batareýa ýa-da AAA çalşylýan batareýa bilen gapma-garşylyk güýji siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  4. Iki dilli dilleri öwrenmek çagaňyz üçin ýaş wagtynda işleýär.

  5. bookshli kitaplar ýerli bazardaky islegiňizi kanagatlandyrmak üçin doly düzülendir.

 • OEM ses kitaby iteklemek düwmeleri Aýdym-saz tagtasy Çagalar üçin hekaýa kitaby

  OEM ses kitaby iteklemek düwmeleri Aýdym-saz tagtasy Çagalar üçin hekaýa kitaby

  1. customöriteleşdirilen çagalar öňünden ýazylan haýwan sesleri ýa-da çagalar baglary rifmalary bilen kitap ýazýarlar.

  2. Basýan düwmeler sahypalara gizlenýär, 5-8 basmak düwmesi şeýle kiçijik kitap üçin maslahat berilýär.

  3. Ses modulynyň jaýynda 3 sany çalşylýan öýjük beteri bar we iň soňky batareýa gutarandan soň täze batareýa üýtgedip bilersiňiz.

  4. Islendik ýöriteleşdirilen kitap mazmuny, islendik sesde, sazda ýa-da dilde kitap ölçegi işleýär.

  5. MOQ: 5000PCS

 • Şowhunly haýwanlar haýwanlar kitaby Çaga kitaby üçin işjeňleşdirilen ses moduly

  Şowhunly haýwanlar haýwanlar kitaby Çaga kitaby üçin işjeňleşdirilen ses moduly

  1. Bu çagalar şowhunly haýwanlar kitaby, adaty düwme düwmesine däl-de, ýagtylyk datçiginiň işjeňleşdirilmegi bilen düzülendir, bu kiçijik çaga üçin has jadyly we gözlerine degýär.

  2. lightagtylyk datçikleriniň we gürleýjiniň ululygynyň islendik mukdary, şeýle hem sesler kabul edilýär.Pls ses faýllaryňyzy MP3 ýa-da WAV görnüşinde we AI ýa-da PDF görnüşinde kitap dizaýny bilen üpjün edýär.

  3. Bahasy üçin, isleýän aýdym-saz dowamlylygyňyz we kitabyňyzyň ululygy talap edilýär.Mysal üçin, pls bize umumy saz dowamlylygy 30s bolan 6 düwmäniň bahasyny, kitabyň ululygy 160 * 160mm, 5000pcs habar berýär.

  Soň bolsa bahasy 1-2 sagadyň dowamynda size iberiler.

  4. Başga döredijilik kitaplary bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Sag boluň.

 • Düwmeleri basmak Çagalar ses kitaby OEM Çagalar üçin haýwanlar kitaby

  Düwmeleri basmak Çagalar ses kitaby OEM Çagalar üçin haýwanlar kitaby

  1. 10 basmak düwmesiniň ses moduly, kitap ölçegindäki dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredildi.

  2. Düwmeleriň basylmagy Çagalaryň kitap öwreniş ses modulyny düzüp, islendik OEM seslerinde, haýwan sesinde, çagalar baglarynda we ş.m. öňünden ýazyp bolýar.

  3. AG öýjükli batareýalar ýa-da AAA batareýalary siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.

  4. customöriteleşdirilen kitabyňyzyň ululygy, kitap merkezi, suratlar we ş.m. bilen özleşdirilen kitabyňyza hoş geldiňiz.

  5. Ses paneliniň öz dizaýny bar bolsa, biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Muny özümiziň sanjym bölümimiz bilen ösdürip bileris.

 • OEM omöriteleşdirilen membrana düwmeleri Çagalar sesli şowhunly kitap

  OEM omöriteleşdirilen membrana düwmeleri Çagalar sesli şowhunly kitap

  1. Kiçijik çagalar üçin nusgawy okuw guraly düwmeleriň ses kitabyny basýar.

  2. Basmak düwmeleri sahypalarda gizlenýär Europeewropada, ABŞ-da we Koreýada, esasanam Germaniýada, Fransiýada has meşhur.

  3. Islendik saz, ses, basýan düwmeleriň mukdary islegiňize görä düzülip bilner.

  4. Geliň we çagaňyza laýyk birini alyň, biz olaryň gaty lezzet aljakdygyna ynanýarys.

 • Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  1.Bäş düwmejik ses moduly çagalaryň ses kitaplary üçin amatly.

  2. Önümiň reňki, stikerler, aýdym-saz müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3. Aýdym-saz çalmak üçin düwmä basanyňyzda LED yşyklar hem ýakylýar.

 • Çagalar dinozawr mekdebe çenli bilim üçin ses çap kitaplary

  Çagalar dinozawr mekdebe çenli bilim üçin ses çap kitaplary

  1. Dinozawr ses kitaplary, gözleg ýazgylarymyzdan uly isleg.Öz kitabyňyzyň dizaýny we sesleri bilen gözlegiňize hoş geldiňiz.OEM ýöriteleşdirilen hyzmat bar.

  2. Ses kitaby, bilimlerini giňeldip, çaga üçin 10 dürli surat we öz sesleri bilen üpjün edýär.Beýleki ses modullaryny isleseňiz, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutuň ýa-da öz dizaýnyňyzy iberiň.

  3. El bilen basmak aňsat düwmeler, çagalar tarapyndan işlemegi aňsatlaşdyrýar.

  4. Kitap diňe dinozawr oýunjaklary bilen gelýär, diňe bir suratda görmek bilen çäklenmän, elinde hem saklanýar.Şat!Adaty ses kitaplary bilen deňeşdirilende dürli duýgy.

  5. Ses çykaryjy ses modulynyň öň gapagynda, çagalar üçin has sesi üpjün edýär.

  6. Zawodyň gönüden-göni üpjünçiligi size has amatlylygy üpjün edýär, mysal üçin gowşuryş wagty, nusgalar, arzan bahalar we ş.m.

123Indiki>>> Sahypa 1/3