• baş_banner_ önüm

Önümler

12 dinozawr basmak düwmesi bilen ses kitap modullary

Gysga düşündiriş:

12 basýan düwmäniň ses modulyndan näme gazanyp bileris.

1. OEM hyzmaty - Islegiňize görä 12 dürli haýwan sesini ýa-da sazy ses modulyna sazlap bileris.

2. Düwmelerdäki owadan stikerler çaganyň gözüni özüne çekýär.Çaganyň diňlemek we tanamak ukybyny aklamak üçin ses effektli ýene 1 LED bar.

3. Gyssagly gowşuryş möhleti barada gepleşik geçirilip bilner.

4. Synagyňyz üçin mugt nusga iberilip bilner.

5. Bäsdeşlik zawody lomaý satuw bahasy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

 

Haryt aýratynlygy Kitap öwrenýän çagalar üçin 12 basmak düwmesi ses moduly
Düwmeleriň mukdary 12
Sazyň dowamlylygy 1-3600 ýa-da ýöriteleşdirilen
Reňk Pantone belgisi bilen islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki kabul edilýär.
Saz görnüşi WAV ýa-da MP3 faýlynda islendik sazlanan sazlar, sesler we ş.m.
Batareýa 2 sany * AAA batareýalary.
Önümiň ululygy 180 * 65 * 12mm
Düwme suraty Custöriteleşdirilen
Ulanylyşy Çagalar üçin kitap, çagalar kitaplary, ses ses kitaby we beýleki agaç ýa-da ses oýnawaçlary.
MOQ 5000 sany
Töleg Görýän ýerinde T / T, L / C.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

1 12 按键 书 尺 _01

Indi ses kitaby çaganyň mekdebe çenli biliminde möhüm rol oýnaýar, sebäbi olar kitap bilen täsirleşip we dürli haýwanlaryň ýa-da ýönekeý sözleriň seslerini öwrenip bilerler.

Ses modullarynyň her görnüşine uly isleg bildirilýär.

1

Galyndy gutaransoň görnüşini üýtgedip bolmaz.

Emma ähli saz sesini, taýakdaky suraty, jaýyň reňkini we kitap dizaýnyny sazlap bileris.OEM ýöriteleşdirilen hyzmat, öz gözleg we gözleg toparymyz bilen elýeterlidir.

Iň esasy pursatlar:

Bu galyp bilen gyzyklanmaýan bolsaňyz, 2D ýa-da 3D faýlda çeper eserleriňize görä täze element döredip bileris.

5

29mm ululykdaky ýokary hilli gürleýji çagalar üçin düşnükli we ýumşak ses berýär we olaryň diňlemek ukybyny goramak ygtybarlydyr.

Mundan başga-da, saýlamak üçin plastmassa we metaldan gürleýji bar.Demir has gymmat we has ýokary hilli bolar.

1 (2)

Islendik mazmunda ýa-da illýustrasiýalarda özleşdirilen ses kitaby işleýär.Itöne bu hakda az bilýän bolsaň, pls bu barada alada etme.Taslamaňyzy dowam etdirmek üçin size professional maslahat bereris.

 

Sargyt amallary

Biz hakda has giňişleýin:

1. Töleg: göz öňünde tutulanda L / C, 30% t / t Depozit + iberilmezden ozal gözden geçirilenden soň 70% balans.

2. Iberiş: Howa, deňiz, Express ýa-da otly bilen kabul edilýär.

3. Biz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawod.Biziň bahamyz gowy we hili ygtybarly.

Has giňişleýin maglumatyňyza ýa-da başga soragyňyza hoş geldiňiz.

 
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň