• baş_banner_ önüm

Önümler

12 dinozawr basmak düwmesi bilen ses kitap modullary

Gysga düşündiriş:

12 basýan düwmäniň ses modulyndan näme gazanyp bileris.

1. OEM hyzmaty - Islegiňize görä 12 dürli haýwan sesini ýa-da sazy ses modulyna sazlap bileris.

2. Düwmelerdäki owadan stikerler çaganyň gözüni özüne çekýär.Çaganyň diňlemek we tanamak ukybyny aklamak üçin ses effektli ýene 1 LED bar.

3. Gyssagly gowşuryş möhleti barada gepleşik geçirilip bilner.

4. Synagyňyz üçin mugt nusga iberilip bilner.

5. Bäsdeşlik zawody lomaý satuw bahasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Haryt aýratynlygy Kitap öwrenýän çagalar üçin 12 basmak düwmesi ses moduly
Düwmeleriň mukdary 12
Sazyň dowamlylygy 1-3600 ýa-da ýöriteleşdirilen
Reňk Pantone belgisi bilen islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki kabul edilýär.
Saz görnüşi WAV ýa-da MP3 faýlynda islendik sazlanan sazlar, sesler we ş.m.
Batareýa 2 sany * AAA batareýalary.
Önümiň ululygy 180 * 65 * 12mm
Düwme suraty Custöriteleşdirilen
Ulanylyşy Çagalar üçin kitap, çagalar kitaplary, ses ses kitaby we beýleki agaç ýa-da ses oýnawaçlary.
MOQ 5000 sany
Töleg Görýän ýerinde T / T, L / C.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

1 12 按键 书 尺 _01

Indi ses kitaby çaganyň mekdebe çenli biliminde möhüm rol oýnaýar, sebäbi olar kitap bilen täsirleşip we dürli haýwanlaryň ýa-da ýönekeý sözleriň seslerini öwrenip bilerler.

Ses modullarynyň her görnüşine uly isleg bildirilýär.

1

Galyndy gutaransoň görnüşini üýtgedip bolmaz.

Emma ähli saz sesini, taýakdaky suraty, jaýyň reňkini we kitap dizaýnyny sazlap bileris.OEM ýöriteleşdirilen hyzmat, öz gözleg we gözleg toparymyz bilen elýeterlidir.

Iň esasy pursatlar:

Bu galyp bilen gyzyklanmaýan bolsaňyz, 2D ýa-da 3D faýlda çeper eserleriňize görä täze element döredip bileris.

5

29mm ululykdaky ýokary hilli gürleýji çagalar üçin düşnükli we ýumşak ses berýär we olaryň diňlemek ukybyny goramak ygtybarlydyr.

Mundan başga-da, saýlamak üçin plastmassa we metaldan gürleýji bar.Demir has gymmat we has ýokary hilli bolar.

1 (2)

Islendik mazmunda ýa-da illýustrasiýalarda özleşdirilen ses kitaby işleýär.Itöne bu hakda az bilýän bolsaň, pls bu barada alada etme.Taslamaňyzy dowam etdirmek üçin size professional maslahat bereris.

 

Sargyt amallary

Biz hakda has giňişleýin:

1. Töleg: göz öňünde tutulanda L / C, 30% t / t Depozit + iberilmezden ozal gözden geçirilenden soň 70% balans.

2. Iberiş: Howa, deňiz, Express ýa-da otly bilen kabul edilýär.

3. Biz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawod.Biziň bahamyz bolsa gowy we hil ygtybarly.

Has giňişleýin maglumatyňyza ýa-da başga soragyňyza hoş geldiňiz.

 
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň