• baş_banner_ önüm

Proýektor hekaýa maşyny


 • OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  1. audioöriteleşdirilen ses we wideo awtomatiki sinhronizasiýa
  2. Atmosfera ýyldyzly we ýoldaş gijeki yşyk
  3. 30 minutlyk taýmeriň ýapylmagy
  4. OEM köşeşdiriji saz, islendik başga sazlanan sazlar kabul edilýär
  5. Üýtgeýän hekaýa slaýdlary we multfilm şekili
  6. Göçme tutawajy götermek aňsat
  7. lightumşak ýagtylyk çeşmesi gözlere zyýan bermeýär.

 • Çaganyň ýatýan wagty elde ýasalan hekaýa proýektor oýunjagy

  Çaganyň ýatýan wagty elde ýasalan hekaýa proýektor oýunjagy

  Çagalar LED yşyk fakel proýektorynyň ses hekaýasy ene-atanyň wagty üçin ajaýyp oýunjakdyr.

  1. Garaňky otagda diwarlara we potoloklara 24 reňkli güjük şekillerini proýektirlemek, ene-atalar çagasy bilen şol bir hekaýany öwrenip, çagalygyndan we ýatýan wagtlaryndan lezzet alyp bilerler.

  2. Hekaýaçyda gaplaň, pyşdyl we ş.m. ýaly 24 sany owadan güjük suraty bolan üç sany slaýd diski bar.Islenýän adaty mazmun kabul edilýär.

  3. Proýeksiýa oýnawajy ini 3 futa çenli anyk, takyk şekilleri döredýär - obýektiwiň kellesini ünsi jemläň.

  4. Gyzykly proýektor amatly çyra hökmünde iki esse köpelýär we kiçi eller üçin ajaýyp ululykdyr.Mundan başga-da, islendik ýere geçirmek aňsat.

  5. Gaplamak we görkezmeler satuw gutusyna, ýalpyldawuk örtük ýa-da baş karton ýaly satuwyňyza görä düzülýär.

  6. 2 sany * AAA batareýalary fakeliň proýektoryna girýär.Batareýamyz bolsa MSDS Report bilen.

  7. Şekilleri potoloklara proýektirlemek, çaganyň bilesigelijiligini we hyýalyny höweslendirmek, şeýle hem çagany uklamaga rahatlandyrmak, gijelerine çagalara howpsuzlyk duýgusy bermek arkaly optiki umumy düşünjäni gyzykly we oýlap tapyjy usul.

  8. 15 ýyllyk tejribesi bolan zawod, işiňiz üçin has köp howpsuzlygy üpjün edýär.Zawodymyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri ses oýnawaçlaryna, irki bilim ses kitaplaryna we okuw maşynyna üns berýär.Itemshli önümlerimiz özleşdirildi.

  9. itemshli önümlerimiz DHL, FEDEX, UPS, howa ýa-da deňiz arkaly iberilip bilner.Size has amatly bolmagy üçin EXW, FOB we CIF iberiş şertlerini kabul edýäris.