• baş_banner_ önüm

Önümler


 • Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  Şahsylaşdyrylan kartoçkalar üçin 120-nji OEM aýdym-saz çip ses ýazgy moduly

  1. Bu gutlag kartoçkalarynyň çipleri, şahsylaşdyrylan habaryňyz üçin has köp wagt berilýän 10, 20 ýa-da 30-lyk adaty ýagdaýdan has uzyn, 120-nji ýyllaryň ýazgy wagtydyr.

  2. giftörite sowgat, şahsy habar bilen gelýär, bu sowgat alyjy üçin has ähmiýetli we täsirli bolýar.

  3. Işlemek aňsat, sebäbi 2 basmak düwmesi bar, biri ýazga almak üçin, beýlekisi bolsa ýazylan habary oýnamak üçin.

  4. boxelimlenen bellik bilen gutyňyza ýa-da gutlag kartlaryňyza, doglan gün kartalaryňyza we ş.m.

   

 • Premium basmak düwmeleri bilen çagalar aýdym-saz aýdymlary kitaplary

  Premium basmak düwmeleri bilen çagalar aýdym-saz aýdymlary kitaplary

  1. Dürli ýöriteleşdirilen ses kitaplary.- Haýsy çagalar kitabyny talap etseňizem, teklip ýa-da çözgüt üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

  2. Islendik OEM iteklemek düwmeleri işleýär.- Islegiňize görä, öz galyplaýyş bölümimiz bilen siziň üçin täze ses modulyny döredip bileris.Bahalar bäsdeşlik edýär.

  3. Gyzgyn satuwyň islendik şuňa meňzeş önümleri işleýär.- Öz gözleg we gözleg toparymyz bilen, nusga ýa-da çeper eserleriňiz bilen size täze taslama döredip bileris.

  4. Ses kitaby çagalar üçin ajaýyp sowgat.- Aýdym-saz bilen bilelikde aýdym-saz kitaplary bilen, ähli bäbekler diňe öňünden ýazylan sazy diňlemek bilen çäklenmän, gürlemek ukybyny ulanmak we aýdym-saz zehinini ösdürmek üçin ýerli aýdymçy bilen bilelikde aýdym aýdyp bilerler.Çagalaryň mekdebe çenli bilim we güýmenje oýunjaklary üçin hakykatdanam ajaýyp sowgat.

 • Popörite pop up çagalar Bilim hekaýa kitaby Saz kitaby Ses tagtasy kitaby

  Popörite pop up çagalar Bilim hekaýa kitaby Saz kitaby Ses tagtasy kitaby

  1. Meşhur pop-pop dizaýny, ähli suratlary janlandyrýar we çagalaryň irki bilimleri üçin has gyzykly edýär.

  2. OEM hekaýalaryň ýa-da jümleleriň öňünden ýazylan sesleri, illýuziýalara seredeniňde çalynyp bilner.

  3. Çaganyň öwrenmegi üçin ses kitabynda dürli mowzuklar.

  4. Islendik dilde düzülen dizaýnlar we sesler işleýär.

  5. Bu element bilen gyzyklanýan bolsaňyz, sorag ibermek üçin hoş geldiňiz.

 • Ses moduly bilen ýöriteleşdirilen çagalar kitaby Ses kitaplary hekaýa tagtasy kitap çap etmek

  Ses moduly bilen ýöriteleşdirilen çagalar kitaby Ses kitaplary hekaýa tagtasy kitap çap etmek

  1. Custöriteleşdirilen çagalar, gündelik düwme ses moduly bilen okuw kitaby.

  2. Kitapda dürli ýagdaýlar üçin 5 dürli aýdym-sazly 5 sany düwme bar.

  3. designörite dizaýn tagtasy kitaby, gizlin ýa-da üýtgedilen suratlary ýa-da mazmuny görmek we görmek üçin flaplar bilen.

  4. Ses modul kitaplary ýerli diliňizdäki islegiňize we bazaryňyza görä düzülendir.

  5. customöriteleşdirilen jikme-jiklikleriňiziň biziň bilen paýlaşmagyna garaşmak.

 • Gowy hilli omöriteleşdirilen mahabat sowgady Elektron bilim ses kitaby

  Gowy hilli omöriteleşdirilen mahabat sowgady Elektron bilim ses kitaby

  1. Kümüş ýagda (uglerod däl-de) ýokary hilli sensor datçigi ses moduly, kitabyň işini ýitirmek üçin tagtanyň kitabyna gizlenýär.

  2. Basmak düwmesiniň ses moduly haýwanlaryň sütükleriniň aşagyndadyr, sahypalarda görkezilmeýär, dizaýn üçin has kämil we owadan.

  3. Tegelek burç, ses tagtasy kitaby bilen oýnanda ýa-da öwrenilende çagany howpsuz saklaýar.

  4. 1 çaga ses kitabynda 3-den öň ýazylan haýwan sesleri, haýwan sütükleri we reňkli suratlar birleşdirilýär, bu çaganyň irki bilimi, akyl we hyýal ösüşi üçin ajaýyp.

  5. contenthli mazmun, diller, düwmeleriň we sahypalaryň mukdary, kitap ölçegi islegiňize görä işleýär.

 • Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  Cöriteleşdirilen 13 açar Pianino oýunjak kitaby Çagalar üçin interaktiw klawiatura kitaplary

  1. Ak we gara düwmelerde ýöriteleşdirilen fortepýano sesi bilen 13 düwmä basmak.

  2. Galyň pianino kitaby çaganyň işlemegi we howpsuz bolmagy üçin has aňsatdyr.

  3. Bu fortepýano ses moduly, çagalara öňünden ýazylan sesi işjeňleşdirmek üçin aňsatlyk bilen PVC sensor datçigi folga konweks membrananyň düwmesinden ýasalýar.

  4. Ses moduly çalşylýan batareýa bilen, batareýa ýok bolsa batareýany üýtgedip bilersiňiz.

  5. Ajaýyp interaktiw fortepýano kitaby gural zehinine we pianinoda özlerini kämilleşdirmäge kömek edýär.

 • Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  Çaganyň hekaýa kitaplary üçin ýöriteleşdirilen ses basmak düwmesiniň ses moduly

  1. customöriteleşdirilen sesler bilen sahypalara gizlenen 5 basmak düwmesi.

  2. Çaganyň hekaýa ses kitaplary ýa-da haýwan kitaplary üçin iň arzan ses modulynyň görnüşi.

  3. Çalyşýan batareýa uzak möhletli ulanmak üçin dowam edýär.

  4. Basmak düwmesiniň beýleki adaty mukdary hem islegiňize görä işleýär.

  5. Sesi sazlap bolýan wyklýuçatel hem bar.

 • Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  Babyörite ses basmak düwmesi aýdym-saz tagtasy Çaga kitaplary üçin ses kitap moduly

  1. Müşderilerimiz tarapyndan düzülen dürli öňünden ýazylan çagalar bagynyň rifmalary ýa-da haýwan sesleri, hatda hekaýalar bilen 6 düwme düwmesi.

  2. 2pc * AAA batareýasy bar, çaga üçin uzak wagtlap oýnamak ýa-da AG10 / AG13 öýjükli batareýasyndan has uzak saz.

  3. Jaýyň reňkini dürli kitap dizaýnyňyza görä düzüp bolýar.

  4. ABS ýaşaýyş ses moduly bar bolan galyndy bilen, täze galyby ösdürmek üçin çykdajylaryňyzy tygşytlaýar.

  5. Ulanylyşy: Çaganyň ses kitaby, ses, okuw ses kitaplary we ş.m.

 • OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  OEM Push düwmesi ses moduly Oýnawaçlar üçin öňünden ýazylan ses gutusy

  1. Öňünden ýazylan ses, IC çipine ýazylyp, ony täzeden oýnap bolýar.

  2. LR44 / AG13 batareýasy batareýadan çykanda çalşylýar.

  3. Islendik ýöriteleşdirilen ýaşaýyş jaý reňki ýa-da funksiýasy ak, gyzyl, gülgüne we ş.m. işleýär.

  4. customöriteleşdirilen LED bölekleri bolan ses moduly işleýär.

  5. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp, gözlegiňizi häzir iberiň!

 • Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  Custöriteleşdirilen gutlag kartoçkasy çipleri OEM Öň ýazylan ses ses moduly

  1. Ses çipine öňünden ýazylan ses kartoçkalary açanyňyzda gaýtalanyp bilner.

  2. 2 ýa-da 3PCS batareýa işleýär.

  3. Dürli ses göwrümi üçin 29mm / 36mm we 40mm gürleýjiniň ululygy kabul edilýär.

  4. Ses moduly aýdym-saz gutlag kartlary, plastik oýunjaklar, sowgat gutusyny sesler bilen gaplamak we ş.m. üçin ulanylýar.

  5. OEM sazlamak mümkin.

 • 2022 Gowy hilli ýokary hilli çagalar sazly düwme düwmesi Çagalar aýdym-saz kitaby

  2022 Gowy hilli ýokary hilli çagalar sazly düwme düwmesi Çagalar aýdym-saz kitaby

  1. Çagalar üçin ýörite çap we dizaýn sensor datçigi ses kitaby.

  2. Islendik ses tagtasy kitaplary, çagalar ses kitaplary we ses modullary üçin OEM zawody.

  3. Sahypada 1 basmak düwmesi bar, düwmä basanyňyzda öňünden ýazylan ses çalynar.

  4. Duýgur sensor folga ses moduly çaga ýa-da ene-atanyň sesini işjeňleşdirmegi has aňsat.

  5. Reňkli we ýakymly suratlar we sesler çaganyň mekdebe çenli bilim almak ýa-da köşeşmek üçin aňsatlyk bilen kitaba ünsüni çekip biler.

 • OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  1. Basmak düwmesiniň ses modulynyň ýöriteleşdirilen mukdary çagalar tagtasy kitaby, karton kitaby, aýdym-saz gutlag kartlary we ş.m. üçin ulanylýar.

  2. Her basmak düwmesi 1 ses ýa-da 1 ses / düwme bilen düzülendir.

  3. Siziň islegiňiz üçin göwrümi sazlap bolýan wyklýuçatel bilen ABS jaýynyň bar bolan galyplary bar.

  4. Ses kitap moduly, öňünden ýazylan sesi diňläniňizde ýa-da bile okanyňyzda, çap ediş kitabyňyzy kiçijik çaga üçin has interaktiw we ýakymly edýär.

123456Indiki>>> Sahypa 1/9