• baş_banner_ önüm

Önümler


 • OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  OEM ses basmak düwmesi Ses kitap moduly çaga kitaplary üçin sensor

  1. Basmak düwmesiniň ses modulynyň ýöriteleşdirilen mukdary çagalar tagtasy kitaby, karton kitaby, aýdym-saz gutlag kartlary we ş.m. üçin ulanylýar.

  2. Her basmak düwmesi 1 ses ýa-da 1 ses / düwme bilen düzülendir.

  3. Siziň islegiňiz üçin göwrümi sazlap bolýan wyklýuçatel bilen ABS jaýynyň bar bolan galyplary bar.

  4. Ses kitap moduly, öňünden ýazylan sesi diňläniňizde ýa-da bile okanyňyzda, çap ediş kitabyňyzy kiçijik çaga üçin has interaktiw we ýakymly edýär.

 • DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  DIY gutlag kartlary üçin düwmäni basmak aýdym-saz çip ses moduly

  1. Doglan günüňizde, Ro Christmasdestwo, Şükür güni we ş.m.

  2. timeazga almagyň wagty 1-120-nji ýyllardan dürli IC çipi bilen düzülip bilner.

  3. Bu ses çipi diňe bir gutlag kartlary üçin däl, eýsem plastmassa jaýly, oýnawaç oýnawaçlar we ş.m.

  4. recordedazga alnan sesi aýratyn ýazmak we oýnamak üçin düwme bar, her kim tarapyndan ulanmak has amatly.

  5. Dürli spesifikasiýa bilen dürli bahany maksatlaýyn bahaňyza görä düzüp bolýar.

 • OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  OEM Oýnawaçlar üçin aýdym-saz çipiniň şahsylaşdyrylan ses moduly

  1. recordedazga alnan sesiňizi ýazga almak we oýnamak üçin aýratyn basmak düwmesi, ony ulanmak üçin has amatlydyr.

  2. Oýnawaç üçin kwadrat ölçegli ses moduly çagaňyz üçin has ygtybarlydyr.

  3. Sykmak ýa-da iteklemek üçin kabel bilen işjeňleşdirmek, islegiňize görä işleýär.

  4. 3 sany * AG13 batareýasy 10-dan 120-e çenli uzak wagtlap ýazga alyp biler, yzygiderli oýnamak üçin çalşylýar.

  5. Islendik ýaşaýyş jaýynyň reňki we funksiýasy garşylanýar.

 • Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  Hususy iteklemek düwmesi Ses hereketi Çaga ses kitap moduly

  1. Döredijilik we meşhur sensor datçigi folga membranasynyň ses düwmeleri;

  2. 1-10 basmak düwmeleri has çeýeligi bilen elýeterli;

  3. Duýgur sensor düwmesi 100% uglerod plyonkasy däl-de, işjeňleşdirmek üçin has duýgur we ýokary kümüş ýag bilen ýasalýar;

  4. Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin dürli baha derejesi dürli funksiýa we zatlar bilen düzülip bilner;

  5. Çalyşýan öýjükli batareýa.

 • Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  Custöriteleşdirilen çap edilen çagalar ses kitaby, ses effekti bilen düwme hekaýa kitaby

  1. customöriteleşdirilen dil hekaýa kitaby nusgawy hekaýalar bilen düzülendir we düwmä basanyňyzda öňünden ýazylan hekaýa awtomatiki çalynyp bilner.

  2. Çagalar ses bilen kitap ýazýarlar, diňe bir adam tarapyndan döredilen sesler bilen çäklenmän, eýsem üstünlik üçin çaga üçin gyzykly mysal hem berip bilerler.

  3. Tegelek burç, şeýle sesli kitap bilen öwrenilende çagaňyzy howpsuz edýär.

  4. AAA batareýasy uzak wagtlap gürrüň berer we çalşylýan batareýa ses modulyny uzak möhletli ulanar.

  5. Islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki işleýär.

 • OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  OEM iteklemek düwmeleri Çaga ses kitaplary üçin ses gutusy aýdym-saz paneli

  1. 10 sany düwme, 30 düwme, 43 düwme we ş.m. ýaly dürli mukdarda basmak düwmeleri üçin bir galyp ..

  2. Uly ululyk, has gymmat we ýokary derejeli görünýän has uly göwrümli ses kitabyna bolan islegiňizi kanagatlandyrýar.

  3. 3PCS * AAA batareýalary 2pc * AAA-dan has uzyn aýdym-saz dowamlylygyny kabul edýär;

  4. Dia 40mm gürleýjiniň ululygy sesi has güýçli we çaganyň eşidişi üçin düşnükli edýär;

  5. Bu, çaganyň irki biliminde kömek etmek üçin çaganyň tagtasy kitaby üçin öňünden ýazylan ses bilen elektron bölegi.

 • OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  OEM ses moduly ýöriteleşdirilen duýduryş gapy gapy çime toplumlary

  1. Çagalaryň gapyny açmak üçin ýöriteleşdirilen gapy jaňy ses moduly döredilýär, bu gapy kakylyşyndan gorkup, ene-atalaryna çagalarynyň çykýandyklaryny habar berer.

  2. Islendik ýöriteleşdirilen habar dürli ulanylyşyna görä gapy jaňyna öňünden ýazylyp bilner we iň ýokary ýazgy wagty 30-a çenli.

  3. Magnit datçigiň işjeňleşdirilmegi aralygy gysgaldýar we azajyk tapawut ýa-da aralyk bar bolsa size gyssagly mesele barada habar berýär.

  4. Ses modulynyň arka tarapynda has berk stiker belligi bar, ony amatly edip bilersiňiz.

  5. AAA çalşylýan batareýalar uzak wagtlap ulanylýar we batareýany çalyşmagy aňsatlaşdyrýar.

 • OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  OEM Çagalar ses kitap moduly, iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin kitap moduly

  1. Konweks basmak düwmeleri, basmak düwmelerini tekizlemek ýa-da PET basmak düwmesinden has gowulaşdyrmak üçin aňsatlaşdyrýar;

  2. Dürli seslerde ýa-da garyşyk ses mazmunynda özleşdirilip bilinjek ýene bir logo düwmesi bolan 5 sany düwme düwmesi bar;

  3. Sesi işjeňleşdirmek we pes ýa-da ýokary ses sesine sazlamak üçin 3 tizlikli wyklýuçatel bar, bu çagalar üçin has amatly we peýdaly;

  4. 2 sany * AAA batareýalary çagalar üçin öňünden ýazylan saz çalmak üçin uzak wagtlap ses kitabynyň gürleýjisine girýär.

  5. Müşderimiz tarapyndan işlenip düzülen salgylanma üçin ses moduly.Öz OEM dizaýn ses kitap panelleriňize hoş geldiňiz.

 • Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  Çagalar Ro Christmasdestwo ses kitaby OEM iteklemek düwmeleri Şowhunly kitaplar

  1. 12 basmak düwmesiniň ses moduly, beýleki diller ýa-da ses ýa-da aýdymlar üçin elýeterli bolan koreý dilinde OEM sazlaýyş sazy bilen düzülendir.

  2. Haýwan sesleri ýa-da sazlary üçin 12 sany düwme bar, we çykdajylaryňyza görä düzülip bilinýän yzky sesli LED yşyk üçin ýene 1 basma düwmesi bar.

  3. Kitabyň kiçi göwrümi çagany aňsatlyk bilen göterýär.

  4. Tagta sahypalary çaga üçin ýeterlik derejede galyň we çagalara başlangyç bilim almak üçin ygtybarly oýunjak kitaplary bolan tegelek burç bilen aňsatlyk bilen zeper ýetirip bilmez.

  5. Bu çagalar Krismas ses kitaby AAA-nyň çalşylýan batareýasy bilen üpjün edilýär, hemme ýere baryp bolýar.

 • Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  1.6 düwmeler çagalar üçin okuw ses kitaby üçin ses moduly.

  2. Reňk, aýdym-saz we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm biziň kompaniýamyzyň iň köp satylan önümidir, önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  4.Eger bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, has köp stilimiz bar.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • DIY Şahsy gutlag kartlary omöriteleşdirilen ses ýazgy kartasy

  DIY Şahsy gutlag kartlary omöriteleşdirilen ses ýazgy kartasy

  1. Şahsy gutlag kartasy diňe bir şahsy sesiňiz bilen däl, eýsem kartadaky suratlar, çyzgylar we ş.m.

  2. 10, 20, 30 ýa-da 40-laryň iň köp ýazgy wagty siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.Emma dürli ýazgy wagtlary başgaça bolýar.

  3. Gutlag kartyňyz, ene-atalaryňyza, dostlaryňyza we ş.m. söýgiňizi we gyzgynlygyňyzy görkezmek üçin üýtgedip bolmajak dizaýnyňyz üçin boş.

  4. Dinamik Dia 40mm ululykda, ýazylan sesi ýa-da aýdymlary diňlemek üçin düşnükli we düşnükli.

  5. Ses modulyna 3pc * LR44 batareýalary bar, çalşyp bolmaýar.

 • OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  OEM 30s Ses oýnawaçlary üçin ses gutusy ses ýazgysy

  1. Bazardaky 30-njy ýyllaryň iň meşhur ýazgy wagty.10öne 10, 20 ýa-da beýlekilere sazlamak isleseňiz, haýyşyňyzy biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  2. Mini tegelek şekilli ses ýazgysy, çaganyň ses oýnawaçlary, ýassyklar, sowgat gutulary we ş.m. üçin ulanylýar, bu şahsy sesiňizi we sözleriňizi ses gutusyna ýazdyrmak üçin elýeterlidir.

  3. Ses ýazgy modulynyň içinde 3pc * AG13 batareýasy bar, çalşyp bolmaýar.

  4. Jaýyň umumy reňki ak reňkde.Başga reňkde sazlamak isleseňiz kabul edildi.Plöne pls, Pantone belgiňizi öňünden salgylanmak we tassyklamak üçin berýär.

123456Indiki>>> Sahypa 1/8