• Banner

OEM / ODM

OEM / ODM

OEM / Asyl enjam öndürmek

Ourhli önümlerimiz müşderilerimiz tarapyndan 100% OEM bolup, bu 15 ýylda zawodymyz tarapyndan işlenip düzüldi.Hyzmatdaşlyk etmegiňiz üçin ygtybarlydygyna ynanýarys!

OEM DIZAYNY

OEM müşderisiniň dizaýny

2D / 3D faýlyndaky müşderiniň döredijilik dizaýny, zawodymyz tarapyndan çaga üçin ses oýnawaçlaryna öwrülip biler.15 ýylyň içinde ähli önümlerimiz 100% özleşdirildi.

Gözleg we barlag topary

Tejribeli gözleg topary

Gözleg we gözleg toparymyz elektronikanyň, daşky görnüşiň we galyplaryň inersenerlerini birleşdirýär.Olaryň hemmesi 15 ýyldan gowrak wagt bäri bu kategoriýada ýöriteleşýärler, önümleriňize tejribeli we ynamdar.

Ajaýyp goldaw

Ajaýyp goldaw

Özbaşdak zawod, dizaýn, NDA, bazara mahsus, galyp we ş.m. ýaly müşderileriň islegi üçin has çeýe.

has çalt önümçilik

Has çalt önümçilik

Täze galyby ösdürmek üçin 30 gün töweregi wagt gerek.Müşderimize täze gelenler üçin has irki gowşuryş wagtyny almak üçin 4 önümçilik liniýasy bar.

bäsdeşlik nyrhlary

Bäsdeşlik bahasy

Özbaşdak kärhana bolanymyz üçin, her prosedurany standart we resmi dolandyrýarys, bahamyz bäsdeşlik we paýhasly, ýöne ygtybarly we ygtybarly hil.

ygtybarly hil

Ygtybarly hil

Elýeterli IQC, PIQC we QC topary çig mal, önümçilikden öňki nusga we köpçülikleýin önümçilik, azyndan 2 gezek 100% gözden geçirmek, önümleriň iberilmezden 100% işleýändigine göz ýetirmek üçin berk gözegçilikde saklanýar.

ODM hyzmaty

Bu 15 ýylyň dowamynda HXS ​​müşderimiz üçin 100-den gowrak önüm öndürdi.Şeýle hem, düwme ses modullaryny basmak, sensor datçik ses modullary we kitaplar üçin birnäçe düwme ses moduly ýaly käbir bar bolan galyndy elementlerini taýýarladyk, bu diňe ses faýllaryňyzy we kitap dizaýnyny öz çaga ses kitabyňyzda ösdürmegi talap edýär.

çaga ses kitaby

Öz ses kitaplaryňyzy ýa-da saz oýnawaçlaryňyzy indi düzüň

Aýratynlyk önümleri: OEM & ODM irki okuw oýnawaçlary, çagalaryň ses kitaplary, aýdym-saz gutlag kartlary we ses çipleri, ýumşak oýunjak üçin ses moduly we ş.m. Biziň bilen habarlaşyň we döredijilik pikiriňizi paýlaşyň!

ekologiýa taýdan arassa-aýyrmak-deslapky syn

Çaga üçin ekologiýa taýdan arassa we ygtybarly material

ABS jaýlarymyzyň hemmesi 100% gyzlyk materialdan (ekologiýa taýdan arassa we ýalpyldawuk), batareýa NL-den.Esasy nurbat ýykylmazlyk üçin berk plastik halka bilen.

FABRIKA-removebg-deslapky syn

Özbaşdak önümçilik ussahanasy

Özbaşdak önümçilik ussahanamyz bilen, müşderimize has gowy goldaw bermek üçin gyssagly sargyt, kiçi MOQ, zawod barlagy, mugt nusga we ş.m. üçin has çeýe.

send_inquiry-removebg-deslapky syn

Sorag iberiň

Biz hemişe siziň bilen.Gyssagly mesele bar bolsa, islän wagtyňyz göni +86 17876358851 belgä jaň edip bilersiňiz.