• baş_banner_ önüm

Önümler

Ses kitaby üçin OEM sensor datçigi folga membranasynyň ses moduly

Gysga düşündiriş:

Bu membrananyň ses moduly sahypalarda gizlenendir.Dürli düwmeleriň dizaýny sebäpli barmak nokady gürleýän kitaplar we sensor datçigi folga kitaby üçin ulanylyp bilner.Indi şular ýaly şowhunly kitaplar amatlylygy sebäpli Europeewropada, ABŞ-da, Aziýada we has köp ýurtda meşhurdyr.Bazaryň paýyny asap almak üçin geliň we özüňiziňki düzüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

abc ses kitaby 5 abc ses kitaby 6 abc ses kitaby 7

gizlin düwmeler aýdym-saz kitaby 2 ses kitaby 4

Ses kitaby (2)

 

Haryt aýratynlygy:

Haryt Ses kitaby üçin membrananyň ses moduly
Düwmeleriň mukdary 6 ýa-da özleşdirilen
Gepleýjiniň ululygy Dia 29mm / 36mm / 40mm
Sazyň dowamlylygy 1-360 ýa-da özleşdirilen
Reňk Pantone belgisi bilen islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki kabul edilýär.
Saz görnüşi WAV ýa-da MP3 faýlynda islendik OEM sazlary, sesleri we ş.m.
Batareýa Aýdym-sazyňyzyň dowamlylygyna baglylykda 3 sany * AG10 / AG13 batareýalary.
Önümiň ululygy 90 * 37 * 11mm
Düwme Sahypalarda ýa-da düwmelerdäki saz ýa-da illýustrasiýa nyşanlary bilen açylýar
Ulanylyşy Kitap çap edýän çagalar, çagalar üçin kitaplar, şowhunly gürleşýän kitaplar we ses kitaplary.
MOQ 5000 sany
Töleg Görýän ýerinde T / T, L / C.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

 

Esasy nokat:

1. [Näme?] - Çagalaryň gürleýän ses kitaplary üçin ses moduly.Bu düwmeleri basmak ýaly has uly ses moduly bilen tapawutlanýar.Düwme düwmesini aýratyn basýan bu sensor datçigi folga ses moduly kitap sahypalarynda gizlenýär..Agny, doly toplum ses moduly çap kitaplaryna girizilýär.Otheröne beýleki ses modullary üçin bu has az çykdajyly kitap çap etmegiň tarapynda.

2. [Näme edip biler?] - Ses moduly uly jaýyň ähli işine ýetip biler.Döredijilik taýdan ajaýyp kitaplar üçin çykdajylary tygşytlamaga kömek edip biler.Mundan başga-da, ene-atalara ýaş çagasy bilen ýatmak we gündelik durmuşda degmek we has köp wagt bermek üçin has duýgur.

3. [OEM ses moduly size has köp mümkinçilik berýär.] - Ses faýlynyň we kitap dizaýnynyň awtorlyk hukugy hökmünde täze elementini ösdürmek üçin ýöriteleşdirilen sungat eserleri we aýdym-saz sesleri talap edilýär.Customöriteleşdirilen mümkinçilik bilen, suratlaryňyz, mazmunyňyz we aýdym-saz faýlyňyz iňlis, fransuz, ispan we ş.m. ýaly islendik dilde düzülip bilner.Bularyň hemmesi bazaryň meýillerine we islegiňize baglydyr.

4. [Çalyşan öýjükli batareýa has uzak işlemäge mümkinçilik berýär.] - Ses moduly 3pc * AG10 / LR1130 ýa-da AG13 / LR44 öýjükli batareýa bilen.Aýdym-sazyňyz gaty uzyn bolsa we tranzit wagtynda batareýasy ýok bolsa, biz olary özümiz çalşyp bileris we okuwdan lezzet alyp bileris.Mundan başga-da, islendik ýerden satyn almak aňsat.

If there is any further question or details confused, pls do not hesitate to contact us at any time at sales04@hxs-soundbook.com. Thanks!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň