• baş_banner_ önüm

Önümler

OEM dizaýn çagalary 1-5 ýaşly çagalar üçin mikrofon oýunjaklary

Gysga düşündiriş:

Çagalar üçin bu oýunjak mikrofony sizi ýüregiňiz ýaly aýdym aýtmaga çagyrýar!Gurlan aýdymy isleýşiňiz ýaly diňlemek üçin Aýdym düwmesine basyň.Aýdym aýdanyňyzda we öz aýratyn çykyşyňyzy ýerine ýetireniňizde sesiňizi güýçlendirmek üçin Mikrofon düwmesini basyp saklaň.Ingagtylyk çyralary elmydama üns merkezinde bolmagyňyzy üpjün edýär.Görkezişiň ýyldyzy bolmagy halaýanlar üçin ajaýyp oýunjak ýasaýar!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

麦克风 _01 麦克风 _03 麦克风 _08 麦克风 _09

麦克风 _05

 

Esasy pursatlar

  • Sazda gurlan: Bu Mikrofon oýunjakda 5 sany içerki aýdym bar!Çagalara ýa-da çagalara öňünden ýazylan sazlary ýa-da çagalar baglaryny diňlemäge mümkinçilik berýär, soň bolsa batyrgaýlygy we gürlemek ukyby üçin peýdaly mikrofon bilen bilelikde aýdym aýdyp bilerler.Aýdym aýtmak üçin öňünden ýazylan aýdym sazlary bar.ýalpyldawuk yşyk çyrasy bilen bilelikde.
  • Çagalar üçin hakyky mikrofon: Sesiňizi güýçlendiriň we dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin ajaýyp çykyş ediň.Bu oýnawaç mikrofony bilen diňe bir aýdym diňläp bolman, eýsem bilelikde aýdym aýdyp aýdym aýtmak ýa-da ýaryş edip bilerler.
  • Ingagtylandyryjy çyralar: Aýdymlar ýalpyldawuk yşyk çyrasy bilen çalynar.Şol bir wagtyň özünde, hatda saz çalynýan dürli fon sesine-de ýüz tutup bilerler.
  • Lighteňil dizaýn: El bilen göterilýän göçme çagalar mikrofony, nirä barsaňyz, oturylyşyga, pikniklere, açyk gezelençlere girmäge mümkinçilik berýär.Batareýa çalşylýar, götermek we işlemek üçin has aňsat.
  • Iň oňat sowgat: Oýnawaç mikrofonlary Disneý gyzlara we oglanlara ajaýyp sowgat berýär!We munuň tükeniksiz hezil etjekdigine ynanýarys.
  • OEM elementi: Bu zatlaryň we aýdym-saz faýllarynyň hemmesi müşderimiz tarapyndan döredildi we biz ony göni satyp bilmeris.Desiredöne islän dizaýnyňyza we sazyňyza görä size meňzeş önüm ýasap bileris.Gözleg we gözleg toparymyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri tejribeli, hilimiziň ygtybarlydygyna ynanýarys.

Aýratynlyklary:

Haryt aýratynlygy 1-5 ýaş aralygyndaky çagalar üçin arzan bahaly oýunjak mikrofony
Düwmeleriň mukdary 3 ses düwmesi we ses effektleri üçin 10 aýlaw düwmesi.
Sazyň dowamlylygy 1-3600 ýa-da ýöriteleşdirilen
Reňk Pantone belgisi bilen islendik ýöriteleşdirilen sanjym reňki kabul edilýär.
Saz görnüşi WAV ýa-da MP3 faýlynda islendik sazlanan sazlar, sesler we ş.m.
Batareýa 3 sany * AAA batareýalary.
Önümiň ululygy 165 * 60 * 60mm
Düwme suraty Custöriteleşdirilen
Ulanylyşy Bilelikde aýdym aýdýan çagalar üçin güýmenje, akyl ösüşi, mekdebe çenli bilim we ş.m.
Teklip edilýän ýaş 1-5 ýaşynda
Material Plastmassa
Gelip çykyşy Hytaý
MOQ 5000 sany
Töleg Görýän ýerinde T / T, L / C.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

 

Başga bir sorag ýa-da elektron katalog zerur bolsa, islendik wagt bize jaň etmekden ýa-da e-poçta ibermekden çekinmäň.Sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň