• baş_banner_ önüm

Önümler

OEM ses kitaby iteklemek düwmeleri Aýdym-saz tagtasy Çagalar üçin hekaýa kitaby

Gysga düşündiriş:

1. customöriteleşdirilen çagalar öňünden ýazylan haýwan sesleri ýa-da çagalar baglary rifmalary bilen kitap ýazýarlar.

2. Basýan düwmeler sahypalara gizlenýär, 5-8 basmak düwmesi şeýle kiçijik kitap üçin maslahat berilýär.

3. Ses modulynyň jaýynda 3 sany çalşylýan öýjük beteri bar we iň soňky batareýa gutarandan soň täze batareýa üýtgedip bilersiňiz.

4. Islendik ýöriteleşdirilen kitap mazmuny, islendik sesde, sazda ýa-da dilde kitap ölçegi işleýär.

5. MOQ: 5000PCS


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Childrenaş çagalarda haýwanlaryň sesi, çagalar baglary, ulag sesleri we ş.m. ýaly dürli sesler bilen has gyzyklanýar, şeýle interaktiw OEM ses ses kitaby olaryň islegini doly kanagatlandyryp biler, sebäbi diňe bir ses ýok. haýwanlar, ýöne hyýaly we akyl taýdan ösmegi üçin ajaýyp mugallym bolan öwrenmek üçin reňkli we ýakymly suratlar bilen.

Önümiň parametri:

Haryt aýratynlygy: OEM Customörite dizaýn Çagalar Ses Sesi Kitap Saz Tagtasy Hekaýa Kitaby
Gepleýjiniň ululygy Dia 29mm ýa-da 36mm.Dia40mm hem bar.
Kagyz görnüşi 350g ýa-da 400g örtülen kagyz (C1S) ýa-da başga ýöriteleşdirilen kagyz görnüşi
Çap etmek 4 reňkli maşyn çap etmek
Sahypalar 14 sahypa ýa-da özleşdirilen
Sazyň dowamlylygy LR1130 / LR44 batareýasy üçin sazyň dowamlylygy 360-njy ýyllarda maslahat berilýär.Müşderileriň köpüsi 60-njy ýyllaryň içinde ses uzynlygyny gowy görýärler.Ora-da ýok, AAA batareýasynyň biri gerek.
# düwmesi 6 basmak düwmesi.6-8 düwme maslahat berilýär ýa-da adaty
Kitap ölçegi 160 * 160mm ýa-da özleşdirilen
Batareýa 3PCS * AG10 (LR1130) / AG13 (LR44), Batareýa çalşylýar.
MOQ 5000PCS
Parlak nokat Sahypalarda gizlin düwme, Bilim kategoriýalarynyň ähli bazarlarynda meşhur.
Mysal 1-3 sany nusga nusgasy siziň üçin 7-10 iş gününiň içinde tamamlanar.Hil salgysy üçin mugt nusga gerek bolsa, pls biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Sag boluň.
Töleg Göz astynda L / C, T / T.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

Haryt maglumatlary:

1-nji kitaplar üçin ses moduly 2_ kitaplar üçin ses moduly

4

7

Haryt aýratynlyklary:

1. SAZIK RYMES KITAPLARY- Iň oňat çagalar oýnawaçlary.Interaktiw çaga aýdym-saz kitap oýnawaçlarymyz irki öwrenmegi şatlyk bilen ösdürýär.Aýdym-saz kitaplarymyz reňkli, gyzykly we özüne çekiji bolup, öýdäki çagalar üçin okamagy gyzykly edýär.Çagalary kitap dünýäsi bilen tanyşdyrmagyň iň amatly usulydyr.

2. SAZYK KITAPLAR OAYUNÇA ÇAGANY DE ÖSÜŞINI goldaýar.- Kitaplarymyz terbiýeçilik oýunjaklary we bäbekler üçin amatly. Çagalaryň basmagy gowy görýän her sahypasynda ergonomiki ses düwmesi bar.Ajaýyp motor ukyplarynyň üstünde işlemegiň, el bilen gözüň utgaşdyrylmagyny ösdürmegiň ajaýyp usulydyr.Ajaýyp sebäp we täsirli oýunjaklar. 2 ýaşyndaky iň oňat interaktiw oýunjaklar, 1-3 ýaşly çagalar üçin kitap öwrenmek we 1 ýaşly çagalar üçin kitaplar.

3. Çagalar üçin ýokary hilli aýdym kitaplary.- Biz sizi örtdük!Bäbekler we çagalar üçin interaktiw ses kitaplarymyz Europeewropa we ABŞ synag standartlaryna laýyk gelýär we ondan ýokarydyr.Kitaplaryň tegelek burçy bilen bilelikde ekologiýa taýdan arassa kagyz we çap usullary bilen berk, ygtybarly we çydamly.

4. SÖDGÜLER ÜÇIN BIZIING KITAPLARYMYZ.- Batareýalar bilen gelýär we aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.Mundan başga-da, arka tarapda rahat öçürmek we batareýanyň ömrüni tygşytlamak üçin amatly açyk wyklýuçatel bar.

5. Kitaplar üçin söýgi sowgadyny beriň:- Islendik ene-atasy, ene-atasy, daýysy, dosty we terbiýeçisi iň gowy terbiýeçi oýnawaç, islendik wagt kiçijik ýakynlaryna berip biler.Şeýle hem, çaga duşuna ajaýyp sowgat we doglan gün sowgady edýärler.Customöriteleşdirilen kitap dizaýnyňyz we aýdymlaryňyz giňden garşylanýar.Siz gaty kanagatlanarsyňyz we zawodyň bahasyny alarsyňyz.

Hyzmatdaş bolmagyň artykmaçlyklary:

1. Biz ses modullaryny, çaga üçin ses oýnawaçlaryny, okuw maşynlaryny, hekaýa proýektory fakel oýunjaklaryny we kölegeli hekaýaçy we ş.m. ýaly 15 ýyldan gowrak ýöriteleşdirilen önümler üçin hünärmen OEM zawody.

2. “Kidsbooks Publishing”, “Igloo Books”, “C&C Printing”, “RRD Printing” we ş.m. ýaly iň meşhur neşirçileriň satyjysy.Biziň bahamyzyň we hilimiziň, hatda gurşun wagtynyň hem siziň üçin ygtybarlydygyna ynanýarys.

3. Bizde ISO9001, CE, REACH, ROHS, CCC, FCC tassyklandy.Tassyklanan sargydyňyz üçin SEDEX ýa-da BSCI zerur bolsa, sargydyňyzy alanymyzdan soň ulanarys.

4. Zawodymyzda takmynan 6000CBM-ni öz içine alýan 4 önümçilik liniýasy bar, olaryň önümçilik we saklaýyş kuwwaty islegiňizi kanagatlandyryp biler.Bu barada näme pikir edýärsiňiz?

5. Qhli QC 3 ýyllyk tejribämiz bar we olar çig malyň, önümçiligiň öň ýanyndaky nusgalaryň we köpçülikleýin önümçiligiň barlagyny, ähli ses kitaplarynyň ýa-da ses modul oýnawaçlarynyň iberilmezden ozal we iberiliş wagtynda işlejekdigine berk gözegçilik ederler.

6. Satuwdan soňky hyzmatymyz üçin, funksiýa, stikerler we ş.m. önümlerimizde haýsydyr bir mesele bar bolsa, ýitgiňizi azaltmak üçin 100% bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň