• head_news

Habarlar

 • OEM çaga ses düwmesi kitaby hakda pikiriňiz näme?

  OEM çaga ses düwmesi kitaby hakda pikiriňiz näme?

  OEM çaga ses düwmesi kitabynyň tanyşdyrylyşy?Aboveokardaky maglumatlardan näme öwrenip bilersiňiz?Çaga ses tagtasy kitaby baradaky pikiriňiz nähili?Ene-atalaryň köpüsi çaganyň akyl ösüşine has köp üns berýändigi sebäpli, hyýal gowulaşdy ...
  Koprak oka
 • IYazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly, DIY kartoçkalary üçin düwme ses çipi

  IYazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly, DIY kartoçkalary üçin düwme ses çipi

  Önümiň giriş: Recordazga alynýan gutlag kartasynyň ses moduly, aýdym aýtmak ýa-da gürleşýän DIY gutlag kartyňyzyň elektron bölegi.Recordedazga alnan ýa-da öňünden ýazylan ses bilen size kömek etmek üçin ses hereketi.Mundan başga-da, bu itek düwmesi ...
  Koprak oka
 • Oýnawaçlar üçin ýazga alynýan ses çip ses gutusyna basmak

  Oýnawaçlar üçin ýazga alynýan ses çip ses gutusyna basmak

  Önümiň tanyşdyrylyşy: Düwme düwmesini ýazga alyp bolýan ses çip ses gutusy oýunjaklar, saz gutular ýa-da tabaklar we ş.m. üçin ulanylýar.Oýnawaçyňyz şahsylaşdyrylan ses moduly bilen gelýän bolsa, islendik adamy geň galdyrýar, köşeşdirýär ýa-da gyzyklandyrýar.Mundan başga-da, w ...
  Koprak oka
 • Super sentýabrda hytaý üpjün edijiňizden näme gazanarsyňyz?

  Super sentýabrda hytaý üpjün edijiňizden näme gazanarsyňyz?

  Alibaba-da resmi hasabyňyz bar bolsa ýa-da platformadan haýsydyr bir zat satyn alsaňyz, Super sentýabr hakda eşitmelisiňiz öýdýäris, şeýlemi?Şençzhenen HXS elektronikasy Alibaba satyjylaryndan biridir we PK c satuwyna üçünji gezek goşulýarys ...
  Koprak oka
 • Super sentýabr hakda eşitdiňizmi?Bu siziň üçin nähili peýdaly?

  Super sentýabr hakda eşitdiňizmi?Bu siziň üçin nähili peýdaly?

  Super sentýabr näme?Super sentýabr, Alibaba.com tarapyndan her sentýabrda goýulýan her ýylky çäre.Dynç alyş möwsümine ätiýaçlyk etmek üçin iň köp satylýan önümlerde iň gowy bahalar bilen alyjylara kömek etmek üçin niýetlenendir....
  Koprak oka
 • Çagalaryň elektron kitaplary netijeleri barada sorag döredýär

  Okamak öňküsi ýaly däl: adaty bolmadyk aýratynlyklary bolan elektron kitaplaryň meşhurlygy artýar.Gözlegleriň görkezişi ýaly, çagalaryň elektron kitaplary ýönekeý we çagalara peýdaly bolmak üçin az girmeli.Çagalar edebiýatynyň ýokary tehnologiýaly görnüşlere öwrülmegi hem öňe gidip biler ...
  Koprak oka
 • Zawodda bar bolan galyndy 5 iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin ses moduly

  Zawodda bar bolan galyndy 5 iteklemek düwmeleri Çaga kitaplary üçin ses moduly

  Önümiň giriş: 5 basmak düwmesiniň ses moduly bar bolan galyndy bilen bolup, çagalar bagynyň rifmalary ses kitaplary üçin ulanylýar.Dürli sesler ýa-da aýdymlar üçin 5 sany düwme bar, hatda elýeterli düzülen garyşyk mazmun.Gapdaly ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylyň ýarysynda gysgaça mazmunyňyz üçin 6 sagatlyk hasabat

  2022-nji ýylyň ýarysynda gysgaça mazmunyňyz üçin 6 sagatlyk hasabat

  Düýn, daşary ýurtdaky satuwlarymyzyň hemmesinde Alibaba toparynyň medeniýetini öwrenmäge mümkinçilik boldy we 2022-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda gazanan üstünliklerimizi we meselämizi gözden geçirmek ýygnagyndan lezzet aldyk, bu diňe bir işewürlik üçin däl, eýsem bize has täsirli we peýdaly. ýaşamak üçin.Köne gidýän ýaly ...
  Koprak oka
 • Täze geliş Çaga ýatýan wagt oýnawaç el çyrasy, ýeňil proýektory fakelini aýdýar

  Täze geliş Çaga ýatýan wagt oýnawaç el çyrasy, ýeňil proýektory fakelini aýdýar

  Önümiň tanyşdyrylyşy: Çagaňyza ukyda ýa-da ýatmakda nädip kömek edip bilersiňiz?Ene-atalaryň köpüsi kitap bilen hekaýa gürrüň bermegi makul bilýärler.Lightagty proýektoryň fakelini aýdýan çaga ýatýan wagty barada aýdylanda, ene-atalar çagalarynyň ýatýan wagtlary üçin gyzykly we peýdaly duýýarlar.3 d ...
  Koprak oka
 • Müşderi ses gutlag kartasy we çap gutusy üçin ýeňil sensor saz çipi

  Müşderi ses gutlag kartasy we çap gutusy üçin ýeňil sensor saz çipi

  Önümiň tanyşdyrylyşy: Iň soňky gutlag kartoçkalaryny ýa-da ýagtylyk datçiginiň ses çipiniň we magnit datçik ses çipiniň ösmegine kömek edýän sowgat gutusyny aýtmak üçin köp mukdarda sorag aldyk.Şeýle ses çipi üçin bolsa ...
  Koprak oka
 • Çaga ses kitabyny döretmek üçin näme etmeli?

  Çaga ses kitabyny döretmek üçin näme etmeli?

  Bu ýyllarda interaktiw ses kitaby, çaganyň mekdebe çenli mekdebe çenli biliminde, akyl ýetirişinde, motor ukyplaryny ösdürmekde we ş.m. özara täsir, sesler, aýdymlar we gyzykly suratlar sebäpli has möhüm rol oýnaýar.Pikiriňizi bilip bilerin ...
  Koprak oka
 • Ses effektli çaga üçin OEM degmek we ses kitaby

  Ses effektli çaga üçin OEM degmek we ses kitaby

  Önümiň tanyşdyrylyşy: localerli dillerde ýa-da çagalar baglarynda, şeýle hem haýwan seslerinde döredilen duýgur we ses kitaby çaganyň irki terbiýesinde has möhüm rol oýnaýar.Ses kitabynyň näme üçin beýle möhümdigine düşünmeseňiz, gowy reaso bar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5