• baş_banner_ önüm

Önümler

Iň täze okuw oýnawaçlary Çaga gürleşýän fleş kartalary öwreniş enjamy

Gysga düşündiriş:

Gyzykly okuw usuly çagalara akyl, döredijilik we bilesigelijiligi ösdürmek üçin has köp mümkinçilik döreder.Bu gürleşýän fleş kartalar ses oýnawaçlary, çagalar üçin gündelik durmuşynda mekdebe çenli täze sözleri, şol sanda gök önümler, ulaglar, ulaglar we ş.m. öwrenmek üçin ajaýyp mugallymdyr.Islendik dilde özleşdirilen mazmun işleýär.Geliň we özüňizi ösdüriň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlygy:

Haryt belgisi: HXS-N001
Gepleýjiniň ululygy Plastmassa 50MM.
Kagyz görnüşi 300g örtükli kagyz
Çap etmek Ossalpyldawuk film laminasiýasy bilen 4 reňkli maşyn çap etmek.
Kartlar 112 sany kompýuter ýa-da özleşdirilen
Sazyň dowamlylygy 1-3600 ýa-da islendik özleşdirilen
Düwme Gaýtalamak üçin 1 düwme, beýlekisi sazlanylýan ses üçin.On / Off üçin wyklýuçatel bar.
Ölçegi Harydyň ululygy: 90 * 95 * 20mm;

Kartyň ölçegi: 90 * 62mm.

Batareýa Gaýtadan zarýad berilýän öýjükli batareýa.
MOQ 5000PCS
Parlak nokat Karta jaýyň içine salnanda, sözlere we seslere görä oýnar.
Töleg Göz astynda L / C, T / T.
Bellik Islendik bir zat ýa-da şuňa meňzeş zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin bahalar we jikme-jiklikler üçin jikme-jiklikleriňizi biziň bilen paýlaşyň.

 

Iň esasy pursatlar:

  • 2-5 ýyl çagalar üçin eşidilýän fleş kartalar112 reňkli kartoçka, ýakymly beden, adaty aýdylyşy.Enjam sözleri aýdar we haýwanlar ses çykararlar.Çagalar fleş kartlary sözleri durmuş bilen baglanyşdyrýar, çagalara dünýä näbelliligini öwrenmek üçin wizual we eşidiş duýgur usullary arkaly sözlere çuňňur düşünmäge mümkinçilik berýär.2,3,4,5 ýaşly oglanlar we gyzlar üçin oýunjaklary öwrenmek.
  • AňlatmaBilim oýunjaklaryReňkli suratlar we gyzykly sesler çagaňyzy özüne çeker we birnäçe sagatlap gyzykly gözleg we öwreniş bilen üpjün eder.Çaganyň bilesigelijiligini diňe bir kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem bu söz söz oýunlaryny oýnamak arkaly aň-bilim ukyplaryny, ýatda saklamak we irki okamak endiklerini ösdürýär.-6önekeý, ýöne gyzykly okuw oýnawaçlary 3-6 ýaş aralygyndaky mekdebe çenli çagalar üçin ajaýyp.
  • Interaktiw okuw gurallaryÇaga fleş kartlarymyz ulular bilen çagalaryň arasynda interaktiw öwretmek üçin amatlydyr.Ene-atalary ýa-da mugallymlary olar bilen oýnanda çagalar has bagtly bolýarlar.Bu okuw oýnawaçlary, çagalaryň okuw çärelerini baýlaşdyryp, iýmit, haýwanlar, miweler, ulag, gündelik zerurlyklar we beýleki umumy zatlara oýun görnüşi arkaly düşünmäge mümkinçilik döredip biler.Diňe sesi diňlemek bilen çäklenmän, oýunjak bilen birlikde okap hem bilerler.
  • Göçme we işlemek aňsatUlulygy kiçi we götermek gaty amatly.Öwrenmek isleýän sözlerini öwrenmek üçin kartany ýeri goýuň.Uçar hereketleri wagtynda çaga oglan oýunjaklaryny getirseňiz, syýahat wagtynda içgysgynç wagty ýeňilleşdirip biler.Öýde, çagalar bagynda, mekdepde, ýapyk ýa-da açyk howada bolsun, çagalar okuw oýunlarynda hezil edip bilerler.
  • Oglanlar we gyzlar üçin ajaýyp sowgatlarÇagalaryňyza mekdebe çenli çagalar üçin oýunjak hödürlemek gowy zat, bu bolsa käbir hyýallara ýol açýar.Öýde okamak üçin ýa-da mekdebe çenli çagalar otagynda ulanmak üçin ajaýyp gural.Mekdebe gaýdyp barmak, Doglan gün, Ro Christmasdestwo, Pasha, Täze ýyl, Halloween süýji torbalary, Şükür güni, Çagalar oturylyşygy we islendik waka üçin iň amatly sowgatlar!
Pls, gyzyklanýan bolsaňyz, has jikme-jik we bahadan Katrin bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň