• baş_banner_ önüm

Aýdym-saz oýunjaklary


 Aýdym-saz oýnawajyoýnamak we öwrenmek wagtynda çaganyň dürli güýmenjelerini üpjün edip biler.

Diňedaşky görnüşiňizi we islenýän jikme-jiklikleriňizi paýlaşyň, öz önümiňiz bazarda gowy hilli yglan ediler.

Oýnawaçlar bilen çaganyň ulalmagy üçin ajaýyp mugallym we kömekçi.Oýnawaçlary ulanmak çagalara şahsyýetini açmaga, gatnaşyklary öwrenmäge, bedeniniň güýjüni ösdürmäge we başarnyklaryny we ş.m. amal edip biler.

 

 • Çagalar zawodynyň bahasy üçin iň oňat lomaý saz öwreniş oýunjaklary

  Çagalar zawodynyň bahasy üçin iň oňat lomaý saz öwreniş oýunjaklary

  1. LEDöriteleşdirilen LED yşyk basmak düwmeleri çagalar üçin has özüne çekiji.

  2. Çaganyň irki bilim almagy üçin dürli okuw usullary bar, meselem, Elipbiý öwreniş, ABC aýdymlary, sözler, wiktorina we ş.m.

  Islendik aýratynlaşdyrylan reesim, mazmun ýa-da dil üýtgedilip bilner.

  3. 3 sany * AAA çalşylýan batareýalar mekdebe çenli okuw üçin has uzak ömür berýär.

  4. Bu lomaý aýdym-saz öwreniş oýunjaklary islendik görnüş / dünýägaraýyş, funksiýa, mazmun we öwreniş dillerine düzülip bilner.

  5. Tutga çaganyň islendik ýere alyp gitmegi amatlydyr.

 • Çagalar eşikleri üçin ýeňil ulanylýan “Melody” ses moduly

  Çagalar eşikleri üçin ýeňil ulanylýan “Melody” ses moduly

  1. Saz çalynanda dört sany LED çyrasy tötänleýin ýakylýar.

  2. Önüm mahabat sowgady hökmünde ulanylyp bilner we köplenç çagalaryň jübüsinde göterilýär.

  3. Önümiň sazy 1pc * AG13 batareýasy we suw geçirmeýän halta ulanyp düzülip bilner.

  4. Müşderiniň başga dizaýnlary bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilýän bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  1.Bäş düwmejik ses moduly çagalaryň ses kitaplary üçin amatly.

  2. Önümiň reňki, stikerler, aýdym-saz müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3. Aýdym-saz çalmak üçin düwmä basanyňyzda LED yşyklar hem ýakylýar.

 • OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  1. audioöriteleşdirilen ses we wideo awtomatiki sinhronizasiýa
  2. Atmosfera ýyldyzly we ýoldaş gijeki yşyk
  3. 30 minutlyk taýmeriň ýapylmagy
  4. OEM köşeşdiriji saz, islendik başga sazlanan sazlar kabul edilýär
  5. Üýtgeýän hekaýa slaýdlary we multfilm şekili
  6. Göçme tutawajy götermek aňsat
  7. lightumşak ýagtylyk çeşmesi gözlere zyýan bermeýär.

 • Çagalar üçin lukman toplumynyň oýunjaklary Sazly çaga elektroniki lukman pleýset

  Çagalar üçin lukman toplumynyň oýunjaklary Sazly çaga elektroniki lukman pleýset

  1. Çagalar, oýnaýan her täze gurallary bilen has täze zatlar öwrenmek üçin 12 bölek lukmançylyk bölegi bilen lukman oýnawaç oýnawaçlaryny görkezýärler.

  2. Mekdebe çenli çaganyň tebigy bilesigelijiligine göz aýlaň, adam bedenini hem öz içine alýar.

  3. Beýleki şuňa meňzeş ulag toplumy ýa-da islendik ýöriteleşdirilen enjam işleýär.

  4. Carryörite saz, çagaňyz üçin tükeniksiz gyzykly edip, sazlanan saz bilen sazlanyp bilner.

 • Hytaý arzan bahaly sumka ses oýnawaç çagalary irki okuw enjamy

  Hytaý arzan bahaly sumka ses oýnawaç çagalary irki okuw enjamy

  1. Çaga sumkasy ses moduly oýunjak, dürli dillerde dürli harplary öwretmek üçin ajaýyp mugallymdyr.

  2. Reňk, aýdym-saz, elipbiý, diller we beýleki jikme-jiklikler bar.

  3. Aýdym-saz öwreniş oýnawajy, çaganyň gözüni we ünsüni aňsatlyk bilen tutup, ýalpyldawuk LED çyralary bilen gelýär.

 • Çaga Moblie Telefon Oýnawaç ABS ingaşaýyş düwmesi Saz oýnawaçlary

  Çaga Moblie Telefon Oýnawaç ABS ingaşaýyş düwmesi Saz oýnawaçlary

  Çaga telefon oýunjaklary güýmenje üçin sowgat hökmünde ulanylýar.Kiçijik çaga üçin düwmäni basyp saklamak ýa-da basmak aňsat.Mundan başga-da, ululygy we mukdary, düwmeleriň suratlary siziň pikiriňize görä düzülip bilner.Jaýyň reňki islendik sanjym reňkine OEM bolup biler.

  1. OEM Customize Zawody: HXS Elektronika zawody, OEM-iň 15 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda ýöriteleşdirilen sungat eserleri, nusga we ş.m.Döredijilik pikiriňiz biziň bilen paýlaşanyňyzda amala aşar.

  2. Synag sargytlary üçin pes sargyt mukdary kabul edilýär: Lomaý öndüriji bolanymyz üçin, sargyt mukdaryny kesgitläp bileris.Adatça MOQ-ymyz bäsdeşlik bahasy üçin 5000pc, ýöne synag buýrugy üçin 1000-3000pc hem işleýär.

  3. ISO9001 zawody barlagy bilen ygtybarly zawod.

 • Çagalar Karaoke aýdym-saz oýnawaç mikrofony, bilelikde aýdym aýtmak üçin elde göterilýän mikrofon

  Çagalar Karaoke aýdym-saz oýnawaç mikrofony, bilelikde aýdym aýtmak üçin elde göterilýän mikrofon

  Bu aýdym aýdýan mikrofon, öňünden ýazylan aýdym aýdymlaryny diňlemek, fon sesi, ýazga almak, sesiňizi ýakymly sese üýtgetmek, LED çyralary ýakmak we ş.m. funksiýamyz bilen müşderimiz tarapyndan düzülendir.Islendik özleşdirilen ululyk, öz galyplaýyş bölümimiz, gözleg we barlag topary bilen işleýär.

  1. detailshli jikme-jiklikleri öz islegiňiz ýaly düzüp bolýar, şekil, basmak düwmeleri, jaýyň reňki, ululygy, funksiýasy, aýdym-saz we ş.m.Bahalandyrylan baha üçin dizaýnyňyzy ýa-da pikiriňizi biz bilen paýlaşmakdan çekinmäň.

  2. ISO tassyklanan zawod.Şençzhenen HXS Elektronikasy 2014-nji ýylda döredildi, ýöne başlygymyz şol bir zatlar üçin beýleki zawodda inerener katalogy.Kärdeşlerimiziň köpüsi 15 ýyldan gowrak hünär tejribesi bar.Ygtybarly hil bilen ylalaşýarsyňyzmy.

 • Custöriteleşdirilen ses sesi bilen saz çüýşesini açýan

  Custöriteleşdirilen ses sesi bilen saz çüýşesini açýan

  Oýun güni sowuk içgini hiç zat urmaýar.

  1. Ony açmagyň sesi, gapdallara damýan suw damjalary duýgusy, geçen oýun güni şeniganlaryň ýatlamalaryny ýada salýan yslar.Çüýşäni açyp bilmeýändigiňiz üçin şol içgini sypdyrmaň - öz saz çüýşäňizi açyň.Her gezek içgi açanyňyzda, toparyňyzy kökläň we dostlaryňyza we janköýerleriňize tost aýdyň.Oýun wagtymy?Bu çüýşäni açýanlardan birine baha beriň we döwülip başlaň!

  2. Her dürli möhürlenen çüýşe bankalary we bankalary açmagyň täsirli usuly bilen üpjün ediň.Şeýle hem ejiz eli, garrylar, garrylar we artrit keselinden ejir çekýänler üçin ajaýyp durmuş kömegi.

  3. Bu ýokary hilli iýmit derejeli silikondan, süýümsiz, çeýe we ýokary garşylykdan, bankany ýa-da çüýşäni aňsatlyk bilen açmaga kömek edip biler.Ajaýyp bal ary dizaýny, berk el bilen üpjün edip, zatlaryň çygly eller bilenem süýşmeginiň öňüni alyp biler.

  4. Ses islegiňize görä düzüldi.MP3 / WAV faýlynda özleşdirilen ses ýa-da sazyňyzy bermegiňizi haýyş edýäris.

  5. Biz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawod.Biziň hödürleýän bahamyz lomaý satyjy sebäpli gowy we bäsdeşlik edýär.

  6. Jaýyň reňkini düzüp bolýar.

 • Çagalaryň ýatýan wagty çaga sesli saz oýnawaçlary CD pleýer

  Çagalaryň ýatýan wagty çaga sesli saz oýnawaçlary CD pleýer

  1. Çalyşyp boljak CD pleýer, çaga bilen birlikde diňlemek ýa-da aýdym aýtmak üçin has köp saz berýär.Adaty ses oýnawaçlary bilen deňeşdirilende, bu nusgawy we islendik ýere işlemek aňsat.

  2. surfaceer ýüzünde 2 sany reňkli ýalpyldawuk yşyk çyrasy, şeýle hem CD gapagyny oýnamak, ses sazlamak, duruzmak we açmak üçin 5 sany düwme bar.Çagasynyň ýatýan wagty ene-atalar üçin gaty gowy kömekçi.

  3. Dizaýn, awtorlyk hukugy bolan beýleki müşderilerimizden.Olary gönüden-göni size satyp bilmeris.Bu element bilen gyzyklanýan bolsaňyz, size meňzeş zady ösdürmäge kömek edip bileris.

  4. Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Satyş toparlary, gözleg we barlag topary, 6 önümçilik liniýasy, QC toparlary, galyplaýyş bölümleri we satyn alyş bölümi bar.OEM hyzmaty we uly önümçilik ukyby siziň üçin elýeterlidir.

  5. Hil kepillendirilýär.Ourhli önümlerimiz çalyşmak ýa-da abatlamak üçin 6 aý kepillik bilen üpjün edilýär.Emma ulanyş wagtyňyz 6 aý geçse-de, haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Meseläni çözmäge kömek etmek üçin hemmämiz çykarys.

 • OEM dizaýn çagalary 1-5 ýaşly çagalar üçin mikrofon oýunjaklary

  OEM dizaýn çagalary 1-5 ýaşly çagalar üçin mikrofon oýunjaklary

  Çagalar üçin bu oýunjak mikrofony sizi ýüregiňiz ýaly aýdym aýtmaga çagyrýar!Gurlan aýdymy isleýşiňiz ýaly diňlemek üçin Aýdym düwmesine basyň.Aýdym aýdanyňyzda we öz aýratyn çykyşyňyzy ýerine ýetireniňizde sesiňizi güýçlendirmek üçin Mikrofon düwmesini basyp saklaň.Ingagtylyk çyralary elmydama üns merkezinde bolmagyňyzy üpjün edýär.Görkezişiň ýyldyzy bolmagy halaýanlar üçin ajaýyp oýunjak ýasaýar!

 • Çagalar Bilim sazy Oýnawaç ses kitap oýunjak moduly Öň ýazylan aýdymlar bilen

  Çagalar Bilim sazy Oýnawaç ses kitap oýunjak moduly Öň ýazylan aýdymlar bilen

  Çaga ýaş wagtyňyz, ýakymly çagalygy üçin haýsy oýunjak isleýärsiňiz?Çagaňyz üçin 0-2 ýaş aralygynda elde göterilýän aýdym-saz oýnawaçlaryny maslahat berýäris, sebäbi olar diňe öňünden düzülen aýdymlary diňläp bilmän, eýsem dürli düwmelere basyp, alma ses oýnawaçundaky TPE ýapragyny dişläp bilerler.

   

  Mundan başga-da, ses oýnawaçlary ses kitaplary üçin ulanylyp bilner ýa-da ýaş çaganyň okamak ýa-da aýdym aýtmagy üçin aýdym sahypasy bilen kiçijik kagyz bilen gelip biler.Şeýle hem, saz çalynanda ýalpyldawuk yşyk çyralary bar.

  Ene-atalar üçin uly kömekçi we çagaňyz üçin gowy mugallym bolmaly, şeýlemi?