• baş_banner_ önüm

Saz gutlag karty


Şahsylaşdyrylan ýörite gutlag kartasyşahsy sowgatlaryňyza ýetmäge kömek eder.

Sazly gutlag kartyordingazga almak, öňünden ýazylan saz çalmak ýaly dürli funksiýada dizaýn edilip bilner.

Eger bar bolsadöredijilik pikiriçykýan, LED yşyk we ş.m.paýlaşmak üçin hoş geldiňiz ony siziň üçin ösdürmek üçin biziň bilen.

Önümçilik tejribesi15 ýyldan gowrak,starlite, Hallmark we ş.m. üçin uly satyjy.

 

 

 • DIY Şahsy gutlag kartlary omöriteleşdirilen ses ýazgy kartasy

  DIY Şahsy gutlag kartlary omöriteleşdirilen ses ýazgy kartasy

  1. Şahsy gutlag kartasy diňe bir şahsy sesiňiz bilen däl, eýsem kartadaky suratlar, çyzgylar we ş.m.

  2. 10, 20, 30 ýa-da 40-laryň iň köp ýazgy wagty siziň islegiňiz üçin elýeterlidir.Emma dürli ýazgy wagtlary başgaça bolýar.

  3. Gutlag kartyňyz, ene-atalaryňyza, dostlaryňyza we ş.m. söýgiňizi we gyzgynlygyňyzy görkezmek üçin üýtgedip bolmajak dizaýnyňyz üçin boş.

  4. Dinamik Dia 40mm ululykda, ýazylan sesi ýa-da aýdymlary diňlemek üçin düşnükli we düşnükli.

  5. Ses modulyna 3pc * LR44 batareýalary bar, çalşyp bolmaýar.

 • OEM ses kartalary, şahsy ses çipi bilen düwmä basmak

  OEM ses kartalary, şahsy ses çipi bilen düwmä basmak

  1. Birnäçe basma düwmeleri bilen ýokary derejeli OEM ses gutlag kartlary.

  2. Dürli sesler düzülip, ​​ses modulyna ýazylyp, çalynyp bilner.

  3. Aýdym-saz otkrytkasynyň islendik ölçegi ýa-da islendik aýdym-saz dowamlylygy kabul edilip bilner.

  4. USB ýa-da Programmable funksiýasy öz dizaýnyňyz bilen işleýär.

 • Zawodyň ýörite ýagtylyk sensory Doglan gün gutlag karty ses moduly çipi

  Zawodyň ýörite ýagtylyk sensory Doglan gün gutlag karty ses moduly çipi

  1. Dürli funksiýalary bolan gutlag kartoçkasynyň ses moduly, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  2. Saz, gürleýjisi, ululygy we batareýasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm esasan aýdym gutulary we gutlag kartlary üçin ulanylýar.Kart ýa-da aýdym-saz gutusy açylanda saz çalynar we kart ýa-da aýdym-saz gutusy ýapylanda saz durar.

 • Pes bahada ýazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly çipi

  Pes bahada ýazga alynýan gutlag kartoçkasynyň ses moduly çipi

  1. Önüm ýazylyp bilner, göwrümi, ýazgy dowamlylygy we önüm funksiýalary müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  2. Önümler her dürli aýdym-saz gutlag kartlary we aýdym gutulary üçin amatly, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3.Eger-de başga şuňa meňzeş aýdym-saz modullary bar bolsa, bize ýüz tutuň we sazlamany kabul edip bileris.

 • Çagalar DIY sazly gutlag kartasy, adaty ses çipi bilen ýazga alynýan otkrytka

  Çagalar DIY sazly gutlag kartasy, adaty ses çipi bilen ýazga alynýan otkrytka

  Sowgat gündelik durmuşymyzda, hatda mahabat üçin hem meşhur bolýar.Dostlarymyz, müşderilerimiz, söýgüli maşgalalarymyz we ş.m. üçin iň gowy sowgat näme bolar?Şahsylaşdyrylan sowgat gutlag kartasy bolmaly.

  1. Tapawut: Bu kartoçkany dürli kartoçkanyň ululygyna, öňünden ýazylan sazyň funksiýasy bilen ses çipine ýa-da özüňiz ýazga geçirmäge, dürli çap etmek we gutarmak we ş.m. düzüp bilersiňiz.Specialörite şahsy kartoçkalar bilen durmuş her gün täze bolýar.

  2. Ygtybarly hil: Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Europeewropadan we ş.m. müşderiler bilen 15 ýyldan gowrak wagt bäri ses modullaryna we aýdym-saz gutlag kartalaryna üns berýäris.Hil ygtybarly we ygtybarly.Synag üçin synag iberilip bilner.

 • 3D çykýan aýdym gutlag kartasy

  3D çykýan aýdym gutlag kartasy

  Önümiň spesifikasiýasy Önümiň ölçegi 297 * 210mm Batareýa 3 sany * AG10 batareýalary Gepleýjiniň ululygy 40mm Sesiň dowamlylygy 30s ýa-da ýörite ses düwmesi Bir düwme Örän jikme-jik dizaýn bilen ajaýyp 3D sahnasyny döretmek üçin ekologiýa taýdan arassa kagyzdan we lazer kesmek tehnologiýasyndan doglan gün gutlag kartasy.Açylýan birt ...
 • Programmirläp boljak aýdym gutlag kartasy Sowgat üçin şahsylaşdyrylan ses kartasy

  Programmirläp boljak aýdym gutlag kartasy Sowgat üçin şahsylaşdyrylan ses kartasy

  Çagalar DIY ses gutlag kartasy, çaganyň öz ideýasyny we ene-atasyna, dostlaryna we ş.m. söýgüsini döretmegine has köp mümkinçilik döredýär.Diňe bir çaga üçin däl, ulular üçinem bu şahsylaşdyrma we aýratynlyk üçin has köp mümkinçilik döredýär.

  1. OEM birleşdirilen element.- Ses çipi we gutlag kartasy islenýän ululygyňyz, funksiýaňyz, reňkiňiz, aýdym-saz dowamlylygyňyz ýa-da ýazgy wagtyňyz we ş.m. bilen düzülip bilner.

  2. Custöriteleşdirilen paket kabul edildi.- Zawod paketimiz, adaty hyzmatymyz sebäpli ýöriteleşdirilen paketiňiz bilen hem kabul edilip bilner.

  3. Funksiýa: Öz islegiňiz üçin öňünden ýazylan we ýazgy.