• baş_banner_ önüm

Okuw enjamy


Ibermek üçin hoş geldiňizýöriteleşdirilen dizaýn we çeper eser ösüşimiz üçin okuw maşynynyň we bizde bargalyp ussahanasy.

Biziňkiler bilentejribeli gözleg we barlag topary, ýöriteleşdirilen meýilnamakararyňyz üçin hünär we bäsdeşlik bahasy bilen paýlaşylar.

Kepillendirilen hil we ýokary derejeli ses hilisatuwyňyza kömek ediň.

 

 • Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  1.6 düwmeler çagalar üçin okuw ses kitaby üçin ses moduly.

  2. Reňk, aýdym-saz we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm biziň kompaniýamyzyň iň köp satylan önümidir, önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  4.Eger bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, has köp stilimiz bar.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • Çagalar zawodynyň bahasy üçin iň oňat lomaý saz öwreniş oýunjaklary

  Çagalar zawodynyň bahasy üçin iň oňat lomaý saz öwreniş oýunjaklary

  1. LEDöriteleşdirilen LED yşyk basmak düwmeleri çagalar üçin has özüne çekiji.

  2. Çaganyň irki bilim almagy üçin dürli okuw usullary bar, meselem, Elipbiý öwreniş, ABC aýdymlary, sözler, wiktorina we ş.m.

  Islendik aýratynlaşdyrylan reesim, mazmun ýa-da dil üýtgedilip bilner.

  3. 3 sany * AAA çalşylýan batareýalar mekdebe çenli okuw üçin has uzak ömür berýär.

  4. Bu lomaý aýdym-saz öwreniş oýunjaklary islendik görnüş / dünýägaraýyş, funksiýa, mazmun we öwreniş dillerine düzülip bilner.

  5. Tutga çaganyň islendik ýere alyp gitmegi amatlydyr.

 • Pes bahaly düwme ses düwmesi ses moduly çagalar üçin ses kitaby

  Pes bahaly düwme ses düwmesi ses moduly çagalar üçin ses kitaby

  1.Bu on düwme ses moduly, gyzgyn satylýan önümimiz, müşderiler öz sazlaryny, ses dowamlylygyny 1 ~ 3600-nji ýyllarda sazlap bilerler.

  2. Önümiň reňki, stiker.Ses müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm çagalaryň aýdym-saz oýnawajy hökmünde ulanylyp bilner, çagalaryň irki bilim ses kitaby üçin amatly. Önümiň hili kepillendirilip bilner, biz hemişe ýaşyl daşky gurşawy goramak ýörelgesine eýerýäris.

  4. Müşderileriň öz dizaýny bar bolsa, dizaýny üpjün edip bilýän bolsa, müşderiniň özleşdirilmegini kabul edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  1.Bäş düwmejik ses moduly çagalaryň ses kitaplary üçin amatly.

  2. Önümiň reňki, stikerler, aýdym-saz müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3. Aýdym-saz çalmak üçin düwmä basanyňyzda LED yşyklar hem ýakylýar.

 • OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  OEM Elektrik Plastik Oýnawaç Fakeli Çyra Hekaýa Kitap Proýektory Çagasy

  1. audioöriteleşdirilen ses we wideo awtomatiki sinhronizasiýa
  2. Atmosfera ýyldyzly we ýoldaş gijeki yşyk
  3. 30 minutlyk taýmeriň ýapylmagy
  4. OEM köşeşdiriji saz, islendik başga sazlanan sazlar kabul edilýär
  5. Üýtgeýän hekaýa slaýdlary we multfilm şekili
  6. Göçme tutawajy götermek aňsat
  7. lightumşak ýagtylyk çeşmesi gözlere zyýan bermeýär.

 • Hytaý arzan bahaly sumka ses oýnawaç çagalary irki okuw enjamy

  Hytaý arzan bahaly sumka ses oýnawaç çagalary irki okuw enjamy

  1. Çaga sumkasy ses moduly oýunjak, dürli dillerde dürli harplary öwretmek üçin ajaýyp mugallymdyr.

  2. Reňk, aýdym-saz, elipbiý, diller we beýleki jikme-jiklikler bar.

  3. Aýdym-saz öwreniş oýnawajy, çaganyň gözüni we ünsüni aňsatlyk bilen tutup, ýalpyldawuk LED çyralary bilen gelýär.

 • Iň täze okuw oýnawaçlary Çaga gürleşýän fleş kartalary öwreniş enjamy

  Iň täze okuw oýnawaçlary Çaga gürleşýän fleş kartalary öwreniş enjamy

  Gyzykly okuw usuly çagalara akyl, döredijilik we bilesigelijiligi ösdürmek üçin has köp mümkinçilik döreder.Bu gürleşýän fleş kartalar ses oýnawaçlary, çagalar üçin gündelik durmuşynda mekdebe çenli täze sözleri, şol sanda gök önümler, ulaglar, ulaglar we ş.m. öwrenmek üçin ajaýyp mugallymdyr.Islendik dilde özleşdirilen mazmun işleýär.Geliň we özüňizi ösdüriň!

 • Çaga interaktiw saz oýnawaçlary Çagalar üçin awtobus okuw enjamy

  Çaga interaktiw saz oýnawaçlary Çagalar üçin awtobus okuw enjamy

  Saz öwreniş awtobusy çaganyň irki bilim almagy üçin ajaýyp terbiýeçi.Bu açyk mämişi iňlis mekdebiniň awtobusynda özboluşly we manysyz şahsyýetler bilen janlanýan 26 reňkli harp düwmesi bar.Adyny we sesini eşitmek üçin harp re iniminde harp düwmesini basyň.Haýwan re modeimi, saýlanan harpdan başlanýan haýwany, harp sesini we haýwanyň sesini tanadýar.Oýun re modeiminde, nyşanlaryň awtobusdan düşmegine kömek etmek üçin harplary basyň.Interaktiw aýdymlary diňläň we soraglar we jogap bölümi barada gürleşiň.Orfografiki elipbiýiň bir bölegini, harplary we görkezmeleri, maşgalalary, ulaglary, hatda okuw üçin gepleşikleri we ş.m. birleşdirýär.Geliň we oňa goşulyň.

 • Çaganyň ýatýan wagty elde ýasalan hekaýa proýektor oýunjagy

  Çaganyň ýatýan wagty elde ýasalan hekaýa proýektor oýunjagy

  Çagalar LED yşyk fakel proýektorynyň ses hekaýasy ene-atanyň wagty üçin ajaýyp oýunjakdyr.

  1. Garaňky otagda diwarlara we potoloklara 24 reňkli güjük şekillerini proýektirlemek, ene-atalar çagasy bilen şol bir hekaýany öwrenip, çagalygyndan we ýatýan wagtlaryndan lezzet alyp bilerler.

  2. Hekaýaçyda gaplaň, pyşdyl we ş.m. ýaly 24 sany owadan güjük suraty bolan üç sany slaýd diski bar.Islenýän adaty mazmun kabul edilýär.

  3. Proýeksiýa oýnawajy ini 3 futa çenli anyk, takyk şekilleri döredýär - obýektiwiň kellesini ünsi jemläň.

  4. Gyzykly proýektor amatly çyra hökmünde iki esse köpelýär we kiçi eller üçin ajaýyp ululykdyr.Mundan başga-da, islendik ýere geçirmek aňsat.

  5. Gaplamak we görkezmeler satuw gutusyna, ýalpyldawuk örtük ýa-da baş karton ýaly satuwyňyza görä düzülýär.

  6. 2 sany * AAA batareýalary fakeliň proýektoryna girýär.Batareýamyz bolsa MSDS Report bilen.

  7. Şekilleri potoloklara proýektirlemek, çaganyň bilesigelijiligini we hyýalyny höweslendirmek, şeýle hem çagany uklamaga rahatlandyrmak, gijelerine çagalara howpsuzlyk duýgusy bermek arkaly optiki umumy düşünjäni gyzykly we oýlap tapyjy usul.

  8. 15 ýyllyk tejribesi bolan zawod, işiňiz üçin has köp howpsuzlygy üpjün edýär.Zawodymyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri ses oýnawaçlaryna, irki bilim ses kitaplaryna we okuw maşynyna üns berýär.Itemshli önümlerimiz özleşdirildi.

  9. itemshli önümlerimiz DHL, FEDEX, UPS, howa ýa-da deňiz arkaly iberilip bilner.Size has amatly bolmagy üçin EXW, FOB we CIF iberiş şertlerini kabul edýäris.