• baş_banner_ önüm

Awtobus öwrenmek


 • Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  Çagalar üçin ýokary hilli ABS plastik haýwan ses effekt ses moduly

  1.6 düwmeler çagalar üçin okuw ses kitaby üçin ses moduly.

  2. Reňk, aýdym-saz we aýratynlyklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm biziň kompaniýamyzyň iň köp satylan önümidir, önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  4.Eger bu dizaýny halamaýan bolsaňyz, has köp stilimiz bar.Öz dizaýnyňyz bar bolsa, özleşdirmegi kabul edýäris.

 • Pes bahaly düwme ses düwmesi ses moduly çagalar üçin ses kitaby

  Pes bahaly düwme ses düwmesi ses moduly çagalar üçin ses kitaby

  1.Bu on düwme ses moduly, gyzgyn satylýan önümimiz, müşderiler öz sazlaryny, ses dowamlylygyny 1 ~ 3600-nji ýyllarda sazlap bilerler.

  2. Önümiň reňki, stiker.Ses müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

  3.Bu önüm çagalaryň aýdym-saz oýnawajy hökmünde ulanylyp bilner, çagalaryň irki bilim ses kitaby üçin amatly. Önümiň hili kepillendirilip bilner, biz hemişe ýaşyl daşky gurşawy goramak ýörelgesine eýerýäris.

  4. Müşderileriň öz dizaýny bar bolsa, dizaýny üpjün edip bilýän bolsa, müşderiniň özleşdirilmegini kabul edýäris, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  Zawodyň arzan bahasy 5 düwme Ses kitaby üçin çyra çyrasy bilen ses modulynyň çipi

  1.Bäş düwmejik ses moduly çagalaryň ses kitaplary üçin amatly.

  2. Önümiň reňki, stikerler, aýdym-saz müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.

  3. Aýdym-saz çalmak üçin düwmä basanyňyzda LED yşyklar hem ýakylýar.

 • Çaga interaktiw saz oýnawaçlary Çagalar üçin awtobus okuw enjamy

  Çaga interaktiw saz oýnawaçlary Çagalar üçin awtobus okuw enjamy

  Saz öwreniş awtobusy çaganyň irki bilim almagy üçin ajaýyp terbiýeçi.Bu açyk mämişi iňlis mekdebiniň awtobusynda özboluşly we manysyz şahsyýetler bilen janlanýan 26 reňkli harp düwmesi bar.Adyny we sesini eşitmek üçin harp re iniminde harp düwmesini basyň.Haýwan re modeimi, saýlanan harpdan başlanýan haýwany, harp sesini we haýwanyň sesini tanadýar.Oýun re modeiminde, nyşanlaryň awtobusdan düşmegine kömek etmek üçin harplary basyň.Interaktiw aýdymlary diňläň we soraglar we jogap bölümi barada gürleşiň.Orfografiki elipbiýiň bir bölegini, harplary we görkezmeleri, maşgalalary, ulaglary, hatda okuw üçin gepleşikleri we ş.m. birleşdirýär.Geliň we oňa goşulyň.