• baş_banner_ önüm

Önümler

Çagalar enigma kitaplary OEM Öň ýazylan aýdym-sazly okuw oýunjaklary

Gysga düşündiriş:

Bu enigma ses kitabynda 2-3 ýaşly çagalar köp tolgundyryjy ulaglary tapýarlar, kim sahna çykýar?Haýsy ulag meýdançada gysylýar?Diňe ses düwmesini basyň, sesi diňläň we dogry tapmaca goýuň.Çagalar bu tolgundyryjy karton surat kitaby bilen ulaglar dünýäsini açýarlar.

Kitapdan näme öwrenip bileris?

1. Sesleri diňlemek we enigma böleklerini goýmak bilen, çagalar ulaglaryň seslerini we nirede ulanylýandygyny oýnawaç görnüşde öwrenýärler.

2. Gyzykly suratlar we suratlar çagalara akyl we hyýallaryny ösdürmek üçin has manyly, şekilli ýa-da dramatiki hekaýalar berýär.

3. Gizlin ses düwmelerini sahypalara açmak aňsat, dürli ýagdaýdaky çagalar üçin dürli ses çykarýar, bilimlerini artdyrýar.

4. 6 aýdan 2 ýaşa çenli çagalar üçin düwmäni aňsatlyk bilen öwrenip we degip bilerler.

5. Biz öz gözleg we gözleg toparymyz bilen OEM zawody, OEM dizaýny öz kitaplaryňyzy ösdürmäge hoş geldiňiz.

6. itemshli önümlerimiz ýük daşamakdan 6 aý kepillik bilen üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enigma oýnawaçlary bilen ses kitaplaryny öwrenýän çagalar, oýnanda çaganyň öwrenişini gowulandyrmak üçin täze pikirdir.Dürli suratlar ýa-da suratlar bilen dürli bulgurlar has ýatda saklanýar we öwrenmek üçin aňsat.

Bazaryňyzda ýöriteleşdirilen ses kitaplaryny ösdürmek üçin öz dizaýnyňyza hoş geldiňiz.

3

 

Aýdym-sazly haýwan kitaplary enigma üçin deşikli we çagalaryň sesini basmagy üçin kiçijik gizlin düwmeler bar.

Çagalaryň akyl we zehinini ösdürmek üçin ähli 4 kompýuterden dogry tapmany saýlamagy üçin dürli ýagdaý bar.

4

 

Kitap sahypasy çaga üçin aňsatlyk bilen ýoýulýar.Moreene bir saýlaw, diňe bir bulaşyklar bilen däl, eýsem gizlin sahypalar hem edip bileris.

Çaga gizlin sahypany çykaranda, täze ýagdaý geler.Gaty gyzykly!Bu barada näme pikir edýärsiňiz?

8

9

 

PET membranasy filmi ýa-da sensor datçigi folga bilen sazly ses kitaby, hatda çap kitabynyň gapdalyndaky ses moduly ene-atanyň wagty üçin has meşhur we manyly.

Öz hekaýaňyz bar bolsa ýa-da kiçijik çagaňyz bilen wagtyňyzy nädip geçirmelidigini bilmeseňiz, geliň we ses kitabyndan birini alyň, başga, ýöne şatlykly dünýä taparsyňyz.

 

内 6

 

Haryt aýratynlyklary:

Haryt aýratynlygy: Enigma oýunjaklary ýa-da gizlin sahypalar bilen çagalar ses kitaby
Gepleýjiniň ululygy Dia 29mm / 36mm / 40mm
Kagyz görnüşi 350g sungat arabasy (C1S) ýa-da başga ýöriteleşdirilen kagyz görnüşi
Çap etmek 4 reňkli maşyn çap etmek
Sahypalar 20 sahypadan / 10 sahypadan köp bolmaly däl
Sazyň dowamlylygy 1-360-njy ýyllar.

(Bellikler: LR1130 / LR44 batareýasy üçin 360-njy ýyllarda aýdym-saz dowamlylygy maslahat berilýär. Müşderileriň köpüsi 60-njy ýyllaryň içinde ses uzynlygyny gowy görýärler.

Düwme 2-8 düwme maslahat berilýär.Customöne özleşdirilen biri hem kabul edilýär.
Kitap ölçegi 150 * 150mm / 180 * 180mm / 200 * 200mm ýa-da Islendik aýratynlaşdyrylan
Batareýa 3PCS * AG10 (LR1130) / AG13 (LR44), Batareýa çalşylýar.
MOQ 5000PCS
Parlak nokat Europeewropada we ABŞ-da meşhur, ýygnamak bulgurlary bolan sahypalarda gizlin düwmeler.
Töleg Göz astynda L / C, T / T.
Eltip bermek şertleri EXW, FOB, CIF, DDP we ş.m.

Zawodymyz hakda has giňişleýin:

IMG_3477

HXS Electronics, 4000 kub metr meýdany tutýan Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawod.Zawodymyzda R&D topary, satuw topary, önümçilik bölümi, galyplaýyş bölümi, satyn alyş bölümi we zawodymyzda QC topary ýaly dürli bölümler bar.Esasanam 15 ýyldan gowrak wagt bäri OEM ses kitaplaryna, ses modullaryna, okuw maşynyna we ses oýnawaçlaryna üns berýäris.

2008-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli Koreýada, Malaýziýada, Indoneziýada, Awstraliýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Europeewropada köp sanly meşhur markalar bilen işleýäris, şol sanda çagalar üçin kitaplar, igloo, akylly aýy, C&C çap etmek we ş.m.Hilimiziň siziň üçin gowy we ygtybarly boljakdygyna ynanýarys.

hyzmatdaş müşderi

Şahadatnamalar üçin kitap dizaýnynyň awtorlyk hukugy sebäpli müşderimiz tarapyndan ulanylýar.Bazary goramak üçin önümleriňizi başga müşderilere satmarys.

Başga bir sorag bar bolsa, islendik wagt biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň