• baş_banner_ önüm

Önümler

Çagalar öwrediji ses moduly Reňkli çap etmekde ses kitaplary

Gysga düşündiriş:

1. Oöriteleşdirilen OEM ses modulynyň ses kitaby.- soundhli sesli kitap dizaýny we faýllar, ýöriteleşdirilen çeper eserler sebäpli awtorlyk hukugy bilen baglanyşykly, şonuň üçin beýleki müşderiniň kitabyny size göni satyp bilmeris.Similaröne öz dizaýnyňyza görä şuňa meňzeş ýasap bileris.

2. Easyeňil işlemek üçin ses düwmelerini basmak.- Ses düwmelerini basmak we ýumşak we düşnükli ses oýnamak aňsat, ýaş çaga üçin peýdaly.Basmak düwmesiniň ululygy çaga ýa-da ene-atalar üçin iteklemek üçin ýeterlikdir.Öz dizaýnyňyz we täze galybyňyz ösýär.

3. Qualityokary hilli gürleýji we tegelek burç ses kitaby çagalary okaýarka howpsuz edýär.- materialshli materiallarymyz CE, RoHS, Reach we FCC-iň islegini kanagatlandyrýar we hili ygtybarly.Plastmassa ýa-da metalda 29mm / 36mm / 40mm dia gürleýjiniň ululyklary bar.Mundan başga-da, çaga üçin ýumşak we düşnükli ses we ygtybarly oýunjak islegimiz sebäpli gürleýjiniň we çap kitabynyň hili gymmat we ekologiýa taýdan arassa.

4. Zawod lomaý satuwy siziň üçin gowy baha.- Biz söwda kompaniýasy däl-de, takmynan 10 ýyl Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawod.Bahalarymyzyň ajaýyp we bäsdeş boljakdygyna, hatda siziň üçin has köp margin gazanjakdygyna ynanýarys.

5. Has köp işleýän meşhur markalar ygtybarly hilimizi aýdyňlaşdyrýar.- Çagalar kitaplary, igloo, C&C Çap etmek we ş.m. ýaly harytlary onlaýn, awtonom we ş.m. satýan müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etdik, ýöne berk gözegçilik we önümçiligimiz sebäpli hil taýdan arzamyz ýylda 0.001-den pes.Mundan başga-da, häzirki wagtda Hytaýda barha köp sanly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Gowy ygtybarly hil, biz eýesi bolmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sesli ses kitaplaryny ýaýradýan çagalar bazarda has meşhur.Özüňiziň islegiňiz üçin plastik jaý we agaç ýüzi, çagalar baglary rifmalary, klassiki saz, şowhunly fermalar we ş.m. ýaly täze pikir döretmek üçin dürli ses kitaplary bar.Geliň we has giňişleýin maglumat alyň, soňra bolsa özüňiz düzüň!

dinozawr kitaby

 

Aýdym-saz sesi ýa-da haýwanlaryň ses effekti bilen çagalar kitaplaryny çap etmek, gündelik liftde, ýatmak we ş.m. ene-atanyň çagasyna şatlykly wagt berýär.Mazmuny ýatmak hekaýalaryna, şowhunly ferma ýa-da haýwanat bagyna, bilim üçin nusgawy saz we ş.m. düzüp bolýar.Öz kitabyňyzyň dizaýnyna we ses faýllaryna hoş geldiňiz.

3-nji kitap

 

Dürli sahypalar dürli aýdym-saz sahypalary we suratlar bilen bolup, çaganyň gözüni özüne çeker we el we göz hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrar.4-nji kitap

Sahypa 350g sungat kartasyndan (örtülen 1 gapdal) ýasaldy we çagalar üçin gaty we ýokary hilli, ýoýmak aňsat däl.Kitap burçy, beýleki sahypalara ýüz tutanda çagany howpsuz saklamak üçin tegelekdir.

Kiçijik çaga üçin mekdebe çenli sowgat we ses oýnawaçlary.

6-njy kitap

 

Arka tarapy däl-de, ses modulynyň üstündäki ýokary hilli gürleýjini sesi diňlemek we düşnükli edýär.

7-nji kitap

8-nji kitap

 

Bellik:

1. Sesli kitaplar üçin başga birini göni satyp bilmeris.Eger sizi gyzyklandyrýan bolsa, öz kitabyňyzyň dizaýnyna we seslerine görä size meňzeş zady ýasap bileris.Bookshli kitaplar OEM aýratynlaşdyrylan.

2. Öz zawodymyz sebäpli eltip beriş wagtymyz uly gözegçilikde.Indi 2022-nji ýylda zawodymyzda 4 önümçilik liniýasy bar we önümçilik kuwwatymyzyň hilini kepillendirip, islegiňizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

3. Biziň bilen işleşiň, özüňizi has arkaýyn we rahat duýarsyňyz, sebäbi çig mal, önümçilikden öňki nusga, köpçülikleýin önümçilik, wideo, suratlar ýa-da wideo jaňlary arkaly gözden geçirmek we ibermek ýaly ähli ýagdaýy täzeläris.

4. Köpçülikleýin önüm alanyňyzda haýsydyr bir zat döwülse, pls ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Şeýle hem köpçülikleýin önümçilik bilen bilelikde size ätiýaçlyk şaýyny hödürleýäris.

 

Hiliň düşündirilmegi üçin, salgylanmak üçin hyzmatdaş müşderilerimiz.

Hyzmatdaş hyzmatdaş

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň