• baş_banner_ önüm

Önümler

Çagalar ses kitabyna basyň OEM sensor datçigi folga okuw kitaby

Gysga düşündiriş:

1. Çagalaryň barmak degmegi işjeňleşdirilen okuw kitabyna basmak, çaganyň mekdebe çenli okuwy üçin haýwanlaryň, gök önümleriň, ulaglaryň we ş.m.

2. Ajaýyp reňkli HD suratlar, tanamak we ýatlamak üçin çaganyň gözüni aňsatlyk bilen ele alýar, bu olaryň öwrenen bilimlerine kömek edýär.

3. Basmak düwmeleriniň ululygy, mukdary, kitabyň ululygy, rejeleri we tutuş kitaby doly özleşdirip bolýar, islendik ýöriteleşdirilen diller ýa-da iki dilli kabul edilýär.

4. Zawodyň lomaý bahasy ajaýyp hilli siziň üçin has bäsdeşlik edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Çagalar interaktiw barmak degmek datçigi bilen kitap çykarýarlar, çagalara kitaby açmagy we öwrenip başlamagy aňsatlaşdyrýar.Ses moduly bolsa, arzan bahadan kitap ölçegini gysgaldyp, kitaba gizlenýär.Mundan başga-da, bu elde göterilýän okuw mazmunynyň has köp görnüşi kabul edilýärokuw kitabys.

Önümiň parametri:

Haryt aýratynlygy: Çagalar barmak üçin sensor datçigi folga ses ses kitaplary
Gelip çykyşy Şençzhenen, Hytaý
Gepleýjiniň ululygy Dia 40mm
Kagyz görnüşi 80g örtükli kagyz
Çap etmek 4 reňkli maşyn çap etmek
Sahypalar 24 sahypa başga özleşdirilen
Tamamlamak Mat filminiň laminasiýasy
Gapak Ajaýyp gaty gaty
Sazyň dowamlylygy 1000-7200-ler ýa-da özleşdirilen
Düwme 48-56 basmak düwmeleri ýa-da özleşdirilen
Kitap ölçegi 254 * 295 * 125mm ýa-da özleşdirilen
Batareýa 3 sany * AAA ýa-da USB zarýad beriji
MOQ 5000PCS
Parlak nokat Çagalar üçin barmak degen gizlin membrana düwmeleriniň okuw kitaby
Töleg Göz astynda L / C, T / T.
Bellik If you are interested in any item or similar item, pls share your details with us at sales04@hxs-soundbook.com for further price and detailed quotation sheet.

Haryt maglumatlary:

funksiýasy el degirme kitaby

 

ses kitaby

Haryt aýratynlyklary:

1. Bu ses tagtasynyň çap kitaby müşderimiz tarapyndan iňlis we hytaý dillerinde düzüldi.Localerli dilleriňizde düzülen dizaýna hoş geldiňiz.

2. Aöriteleşdirilen güýç we funksiýa, AAA batareýalary ýa-da USB Rechargeable bilen işleýän ýaly kabul edilýär.Funksiýa öz pikiriňize görä düzülip bilner.

3. Barmak degmegi işjeňleşdirmek, kiçijik çaganyň basmagy kitaby has aňsatlaşdyrýar.Her düwme çagalara iteklemek üçin dogry düwmäni bilmek üçin has amatly PET membranaly filmlerden ýasalýar.

4. Uly göwrümli gürleýji galyň arka gapakdan HD ses berýär, ýöne çagalaryň eşidişine hemişe zyýan bermez.

5. Gödek burç çagalara çap kitaby bilen oýnamaga we henizem howpsuz saklamaga mümkinçilik berýär.

6. Ajaýyp mazmunÇagalar kitabyöwrenmek we öwrenmek arkaly has ýakymly we dostlukly ene-ata wagtyny üpjün ediň.Ene-atalar çagalaryna sözler ýa-da goşgular hakda has köp bilim berip bilerler, her bir çaga üçin nähili ajaýyp sowgat.

Sowal-jogap:

  1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Katrin Jogap:Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 4000 kub metr meýdany tutýan zawod.Zawodymyzda gözleg we barlag topary, satuw topary, önümçilik bölümi, galyplar bölümi, satyn alyş bölümi we QC topary bar.Esasanam 15 ýyldan gowrak wagt bäri OEM ses kitaplaryna, ses modullaryna, okuw maşynyna we ses oýnawaçlaryna üns berýäris.

2.Sizden nädip mysal alyp bilerin?

Katrin Jogap:Jikme-jiklikler tassyklanandan soň, sitata sahypamyz salgylanma üçin iberiler.Bahasy tassyklanan bolsa, OEM ýa-da bar bolan zawod nusgasy salgylanma üçin iberilip bilner.Mugt nusga barada gepleşik geçirilip bilner, ýöne ýük müşderiler tarapyndan üpjün edilýär.

         3.Europeewropa / ABŞ we ş.m. haryt eksport edip gördüňizmi?

Katrin Jogap: Hawa, harytlarymyz Europeewropada, ABŞ-da, Koreýada, Awstraliýada we ş.m. giňden satylýar.Hyzmatdaşlyk edýän markalarymyzda Igloo, C&C, Usborne, Kidsbook we ş.m.

Mundan başga-da, çig mallarymyzyň hemmesi ekologiýa taýdan arassa we CE, RoHS, Reach, FCC we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.Goşmaça haýyş bar bolsa, haýyşyňyz bilen bize ýüz tutuň.

Mundan başga-da, zawodymyz ISO9001: 2015 bilen, we alibaba.com-da tassyklanan üpjün ediji.

   4. Sargyt goýulsa haýsy kepillik berip bilersiňiz?

Katrin Jogap:Electronicshli harytlarymyz üçin kepillik, elektronika pudagyna görä takmynan 12-18 aý.Satuwyňyzda haýsydyr bir mesele bar bolsa, çözgüt üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Mundan başga-da, QC toparymyz çig maly we köpçülikleýin önümçiligi ahyrynda 2 gezek 100% barlaýar.Eltip bermezden ozal harytlaryň 100% işleýändigini tassyklaýarys.

Mundan başga-da, zerur bolsa üçünji gözleg tarapy hem kabul edilýär.

 5. Sargyt nädip goýmaly?

Katrin Jogap: Ine, gözleg - sitata - baha we nusga tassyklanan - gol satuwy / satyn alyş şertnamasy ýa-da PI - goýum - ähli çig mal üçin taýýarlyk - Önümçilikden öňki nusga we tassyklanan - köpçülikleýin önümçilik - gözleg - iberiş - Satuwdan soňky hyzmat.

Sargytlar üçin Alibaba.com-da ýa-da Gonkongdaky ýa-da Şençzhenen şäherindäki ofisimiz arkaly berip bileris.

 

Habarlaşmak üçin:

Katrin

Telefon belgisi / WhatsApp: + 86-178-7635-8851

E-mail: sales04@hxs-soundbook.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň