• şahadatnamasy

Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Customöriteleşdirilen ses oýnawaçlary, çagalar üçin ses kitaplary we gutlag kartlary ses çipleri we oýnawaçlar hereketi üçin 15 ýyl bäri Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän hünärmen öndüriji / zawod.Saparyňyza ýa-da zawod barlagyna hoş geldiňiz.

Sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Hawa, synag synagyňyz üçin öňünden elýeterlidir.Mundan başga-da zawodda bar bolan ýa-da ýöriteleşdirilen nusga kabul edilýär.Dürli nusgalar üçin has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.Sag boluň.

Haýsy söwda şertlerini hödürleýärsiňiz?

EX-WORKS, FOB Şençzhenen, Hytaý, FCA ýa-da DDP-de söwda şertleri kabul edilýär, sebäbi ibermek üçin hyzmatdaş we ygtybarly ekspeditor / daşaýjymyz bar.

Esasy önümleriňiz näme?

Şençzhenen HXS Elektronikasy, 15 ýyldan gowrak wagt bäri LED çyralary ýa-da sesleri bilen OEM & ODM çaga okuw oýunjaklarynda ýöriteleşendir.Öz gözleg we gözleg toparymyz bilen ähli önümlerimiz müşderilerimiz tarapyndan düzülendir we Koreýada, United Kindomda, ABŞ-da, Singapurda, Fransiýada we ş.m. iň köp satylýan zawodymyz tarapyndan işlenip düzüldi. Döredijilik bar bolsa habarlaşyň çagalaryň ses kitaplary, ses kitap panelleri, okuw ses oýnawaçlary ýa-da okuw maşynlary baradaky pikirleri.Hilimiziň we bahamyzyň size ynamly we ygtybarly boljakdygyna ynanýarys.